Brzizajam.com blog

Zastara - što je apsolutna zastara, kada se pozvati na zastaru ovrhe te kada ona nastupa

Autor: brzizajam.com
Datum: 03.04.2018

Kada nastupa zastara

Zastara je pravni institut utvrđen Zakonom o obveznim odnosima. Zastarom vjerovnik, zbog svog pasivnog držanja, gubi pravo da putem suda ili ovršnog postupka zahtijeva od dužnika da podmiri svoj dug. Ukoliko pak dužnik sam podmiri svoj zastarjeli dug, nema pravo zahtijevati da mu se podmireno vrati, čak i onda kad nije znao da je obveza zastarjela. 

Rokovi zastare različiti su za određene vrste dugovanja te su također propisani zakonom.

Opći rok zastare je 5 godina i primjenjuje se samo ako za konkretni slučaj nije propisan neki drugi rok zastare. Prosječnom građaninu, možda su najinteresantniji rokovi zastare za redovite režijske troškove. Za režijske troškove te troškove koji se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima vrijedi jednogodišnji rok zastare. Za tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima rok zastare iznosi tri godine, kao i rok zastare za zakupnine i najamnine. Tražbina naknade štete također zastarijeva u roku od 3 godine od kada je oštećeni saznao za štetu i osobu koja je štetu počinila (subjektivni rok), ali u svakom slučaju u roku od 5 godina od trenutka nastanka štete (objektivni rok). Tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom odnosno javnobilježničkim aktom, zastarijevaju za 10 godina.

Apsolutna zastara ovrhe

Velik broj građana Hrvatske suočava se s ovrhama. Prema statističkim podacima, svaki 8. radno sposobni građanin Hrvatske je u blokadi. Na žalost najčešće se radi o dugotrajnim blokadama koje su svojevrsni začarani krug. Vjerovnik nikako, ili tek djelomično, naplati svoje potraživanje, dug ostaje, kamate na njega rastu, rastu troškovi postupka i oni dužni, postaju još dužniji.

Od 2011. godine, ovrhe nad novčanim sredstvima pravnih i fizičkih osoba, po svim računima i oročenim sredstvima, provodi FINA. Fina će teretiti vaš račun temeljem rješenja o ovrsi ili druge zakonske osnove za plaćanje te vas o ovrsi neće niti obavijestiti. Člankom 233. Zakona o obveznim odnosima propisan je apsolutni rok zastare za sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom, odlukom drugog javnog tijela nadležne vlasti, nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom. Dakle, protekom roka od 10 godina od pravomoćnosti, odnosno roka za dobrovoljno ispunjenje, nastupa zastara.

Kada se pozvati na zastaru

U zastari je važno istaknuti pasivnost vjerovnika jer, upravo radi svoje pasivnosti, vjerovnik je izgubio pravo prisilne naplate. Kako biste se ispravno pozvali na zastaru, morate znati o kakvom je dugovanju riječ i koji su rokovi zastare propisani za pojedine vrste dugovanja. Važno je istaknuti da sudovi i druga javnopravna tijela ne prate zastaru po službenoj dužnosti, niti ona nastupa po sili zakona, već se na nju morate pozvati sami.

Kada primite opomenu za plaćanje nekog zastarjelog duga od trgovačkog društva, ili prijedlog za ovrhu od strane javnog bilježnika, u roku koji je naveden u opomeni ili prijedlogu za ovrhu, dužni ste im uputiti dopis kojim se pozivate na zastaru. Dopis u kojem se pozivate na zastaru šaljite preporučeno poštom. Odrezak od pošte i dopis, obavezno čuvajte kao dokaz da ste se na zastaru pozvali u za to predviđenom roku. Jednom kad podmirite neko dugovanje i tek potom shvatite da je ono otišlo u zastaru, po zakonu, nemate pravo na povrat novaca.

Zastara duga banci

Najkraći zastarni rok od jedne godine odnosi se na redovne režijske troškove, rok od tri godine određene je za povremena plaćanja kao što je komunalna naknada, pričuva, naknada štete i dr., dok je najdulji zastarni rok od 10 godina propisan za tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti.

Ukoliko imate neko dugovanje prema banci, računanje da ćete se od plaćanja istog spasiti pomoću zastare, malo je vjerojatno. Ukoliko ste korisnici kredita, banke već nakon drugog neplaćenog anuiteta raskidaju ugovor o kreditiranju te pokreću postupak prisilne naplate. Ukoliko imate dug po minusu na tekućem računu, bolje će vam biti sklopiti dogovor s bankom o obročnoj otplati duga kako isti ne bi rastao obzirom na kamate te kako biste izbjegli dodatne troškove postupaka kod javnog bilježnika ili suda.

Zastara ovrhe u Fini

Svaki 8. radno sposobni stanovnik Hrvatske je u blokadi. Na dan, 30.09.2016. godine, prema podacima FINA-e, u Hrvatskoj je bilo ukupno 328.635 blokiranih građana. Uglavnom se radi o dugotrajnim blokadama, u koje kad jednom čovjek padne, teško se iz njih izvući. Do blokade računa dolazi zbog ovrhe. Ovrha je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Od 1. siječnja 2011. godine, ovrhe po svim računima i oročenim novčanim sredstvima građana i poduzeća u svim bankama, provodi FINA. Za provođenje ovrhe nije potrebna suglasnost dužnika.

Ovrhe zastarijevaju deset godina od dana pravomoćnosti. Zastara znači da vjerovnik protekom zastarnog roka nema više pravo zahtijevati od dužnika da podmiri svoj dug. Sudovi, niti druga tijela, ne paze na zastaru po službenoj dužnosti, već ovršenik sam mora ukazati na nju i to obavezno pisanim putem. Na žalost, zastare nema za postupke blokade računa koje provodi FINA.

Zastara novčanih potraživanja

Za svako novčano potraživanje propisan je zastarni rok. Rok zastare je vrijeme u kojem vjerovnik ima zakonsko pravo pokrenuti postupak prisilne naplate svog potraživanja. I nakon što nastupi zastara, vjerovnik može pokrenuti ovrhu, no dužnik, ukoliko se pozove na zastaru, svoje dugovanje više nije obvezan platiti.

Zastara nastupa različito za pojedine vrste novčanih dugovanja. Novčana potraživanja na ime redovitih mjesečnih troškova, kao što su režije, imaju najkraći rok zastare koji iznosi godinu dana od dana dospijeća navedenog na računu. Rok od tri, godine određen je za povremena plaćanja kao što je komunalna naknada, pričuva, naknada štete i dr. Najdulji zastarni rok od 10 godina propisan za tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti. Za one tražbine za koje nije određen rok zastare, primjenjuje se opći zastarni rok od 5 godina.

Prigovor zbog zastare

Vjerovnik ima pravo prisilno naplatiti svoju tražbinu u zakonom određenom vremenu, koje se još naziva i rok zastare. Ukoliko u tom roku bude pasivan, nastupit će zastara. Zastara znači da je dužnik i nadalje dužan, no ima pravo uskratiti podmirenje svog duga. Sudovi i druga javnopravna tijela ne prate zastaru po službenoj dužnosti već je na dužniku da se pozove na istu, te da istu i dokaže. Na zastaru se obavezno pozovite pisanim putem te dopis pošaljite preporučeno poštom. Odrezak od pošte i dopis obavezno čuvajte, ukoliko dođe do daljnjeg postupka.

Zastara ovrhe na temelju sudske ovrhe

Uz sve veće troškove života, sve manja primanja, poneku neracionalnu financijsku odluku te neki neplanirani trošak, lako je ući u začarani krug minusa po računima, dugova, pa potom ovrhe i blokade računa. Ovrha znači da će ovrhovoditelj, temeljem rješenja suda ili javnog bilježnika sjesti na vašu plaću ili drugo primanje, sve dok ne namiri svoj dug. Ovrhe provodi Fina te vas o blokadi računa neće niti obavijestiti.

Ukoliko se nadate da će vas od ovrhe spasiti zastara, morate znati da zastara ovrhe temeljem rješenja suda ili drugog javnopravnog tijela nastupa u roku od 10 godina od pravomoćnosti. Ovaj je rok propisan Zakonom o obveznim odnosima. 10 godina je jako dugi rok i nije nimalo utješan brojnim dužnicima opterećenim ovrhama. Stoga, pokušajte na vrijeme podmirivati svoje obveze kako biste u svakom slučaju izbjegli neugodnosti i dodatne financijske troškove koje sa sobom nosi ovrha i blokada računa.

Brzizajam u
3 koraka