Opći uvjeti ugovora o zajmu

1.OPĆE ODREDBE

1.1. Ovi Opći uvjeti Ugovora o zajmu (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora o zajmu, te se primjenjuju na zajmove koje tvrtka DIGITAL RAPSODY d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Digital Rapsody") u svojstvu zajmodavca pruža Klijentu, a u skladu s ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti primjenjuju se u onom obliku i sadržaju kako objavi Digital Rapsody u trenutku sklapanja Ugovora o zajmu. Opći uvjeti svojim odredbama, kako u cijelosti tako i pojedinačno, uređuju prava i obveze stranaka kako je gore određeno. Smatra se da je Klijent u svakom trenutku upoznat s Općim uvjetima, a pravo uvida u njih mu je u svako doba omogućeno putem Digital Rapsody internetske stranice koja se trenutno nalazi na internetskoj adresi www.brzizajam.com/uvjeti gdje ih Klijent u svako doba može ispisati i/ili zahtijevati od Digital Rapsody-a da mu pošalje pisanu kopiju Općih uvjeta na kućnu adresu.

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se na prvi Ugovor o zajmu koji Digital Rapsody sklopi s određenim klijentom, te na svaki sljedeći Ugovor o zajmu koji se s istim klijentom sklopi u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od posljednjeg sklopljenog Ugovora o zajmu.

1.3. U onoj mjeri u kojoj odnosi između stranaka nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili pojedinačnim Ugovorom o zajmu sklopljenim između stranaka, na prava i obveze Ugovornih stranaka primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15), Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15) sa naglaskom na odredbe koje uređuju ugovore o uslugama sklopljenim sredstvima daljinske komunikacije.

2.POJMOVI

2.1. Za potrebe pojedinačnih Ugovora o zajmu kao i Općih uvjeta, niže navedeni pojmovi i izrazi imaju sljedeća značenja:

"Klijent" označava fizičku osobu, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, ne stariju od 65 godina, neograničeno poslovno sposobnu, državljanina Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, s vidljivim redovnim mjesečnim primanjima, koja je prihvatila ove Opće uvjete.

"Opći uvjeti" imaju značenje Ugovora o zajmu sklopljenog na daljinu između Digital Rapsody-a i Klijenta na način kako je to određeno ovim Općim uvjetima, a sa sadržajem propisanim Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15).

"Ugovorne strane" označavaju:

 • ugovornu stranu koja se javlja na strani zajmodavca: Digital Rapsody d.o.o., sa sjedištem u Suhaja 75, Suhaja, 43240 Čazma, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-16/32210-4, MBS: 081053590, OIB: 95310051020
 • ugovornu stranu koja se javlja na strani zajmoprimca: Klijent

"Internetska stranica" označava Digital Rapsody internetsku stranicu koja je trenutno na internetskoj adresi www.brzizajam.com.

"Iznos zajma" označava onaj iznos novčanih sredstava koji će Digital Rapsody isplatiti Klijentu na njegov zahtjev.

"Naknada" označava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje zajma i isplatu Iznosa zajma koja je fiksna i iznosi 30,00 (trideset) kuna, koju je Klijent obvezan platiti Digital Rapsody-u za korištenje usluga sukladno odredbama Općih uvjeta, a koja uključuje Digital Rapsody troškove obrade Zahtjeva za odobrenje zajma i isplatu Iznosa zajma.

"Jamac" označava fizičku osobu, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, neograničeno poslovno sposobnu, s redovnim mjesečnim primanjima, s urednim tekućim računom (nezaštićen i neblokiran) koja nije član istog kućanstva (isto prebivalište) kao osoba koja se prijavljuje za zajam, nema otvoren zajam, nije već jamac za otvoreni zajam, koja osobno jamči Digital Rapsody-u za Klijentovo ispunjenje valjane i dospijele obveze po osnovi Ugovora o zajmu.

"Ugovor o jamstvu" označava svaki ugovor sklopljen između Digital Rapsody-a i Jamca, kojim se Jamac kao solidarni dužnik Klijenta obvezuje ispuniti Digital Rapsody-u valjanu i dospijelu obvezu Klijenta iz Ugovora o zajmu

"Bonus Jamstvo" označava svaki ugovor sklopljen između tvrtke Bonus Solucio d.o.o. i Klijenta, kojim tvrtka Bonus Solucio d.o.o. daje jamstvo da se kao solidarni dužnik Klijenta obvezuje ispuniti Digital Rapsody-u valjanu i dospijelu obvezu Klijenta iz Ugovora o zajmu

"Cesija" označava prijenos tražbine tvrtke Bonus Solucio d.o.o. s osnova plaćanja Bonus Jamstva na Digital Rapsody.

"Uredba" znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.

3.UGOVORNE STRANE

3.1. Digital Rapsody je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Suhaja 75, Suhaja, 43240 Čazma, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-16/32210-4, MBS: 080963237, OIB: 95310051020.

3.2. Klijent je fizička osoba, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, neograničeno poslovno sposobna, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je prihvatila ove Opće uvjete.

3.3. Jamac je fizička osoba, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, neograničeno poslovno sposobna, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je prihvatila ove Opće uvjete.

3.4. Bonus Solucio d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Suhaja 75, Suhaja, 43240 Čazma, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/3987-4, MBS: 081199434, OIB: 02939559031.

3.5. Podnošenjem Zahtjeva za odobrenje zajma Klijent izjavljuje da nije u zakašnjenju s otplatom bilo kakvih dugova ili izvršenjem bilo kakvih dospjelih činidbi prema bilo kojoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi, da se ne vodi u registru dužnika koji neuredno plaćaju svoje obveze, niti u bilo kakvom sličnom registru, te da nije stranka bilo kakvog spora koji bi mogao utjecati na Klijentovu sposobnost da uredno otplati Iznos zajma.

3.6. Podnošenjem Zahtjeva za odobrenje zajma Jamac izjavljuje da nije u zakašnjenju s otplatom bilo kakvih dugova ili izvršenjem bilo kakvih dospjelih činidbi prema bilo kojoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi, da se ne vodi u registru dužnika koji neuredno plaćaju svoje obveze, niti u bilo kakvom sličnom registru, te da nije stranka bilo kakvog spora koji bi mogao utjecati na Jamčevu sposobnost da uredno otplati Iznos zajma.

4.ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZAJMA NEREGISTRIRANOG KLIJENTA

4.1. Neregistrirani Klijent predaje Zahtjev za odobrenje zajma elektronskim putem, popunjavanjem internetskog obrasca koji se nalazi na Internetskoj stranici www.brzizajam.com/zajam te označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete Ugovora o zajmu" izričito izjavljuje i potvrđuje da je u cijelosti pročitao Opće uvjete, da se s njima u cijelosti slaže i prihvaća ih, te da izričito želi sklopiti Ugovor o zajmu koristeći telekomunikacijska sredstva kao što su Internet ili e-mail. Klijent slanjem elektronskog obrasca s popunjenim Zahtjevom za odobrenjem zajma jamči za istinitost i točnost dostavljenih podataka.

4.2. Ako Klijent ne želi dati svoju suglasnost na Opće uvjete popunjavanjem posebnog polja u Internet obrascu, kako je to opisano u prethodnom stavku ovoga članka, daljnji postupak Zahtjeva za odobrenjem zajma se ne može nastaviti.

4.3. Klijent može podnijeti Zahtjev za odobrenje zajma i zaprimiti Iznos zajma samo ako ima aktivan tekući račun otvoren u svoje ime kod banke koju naznači u Zahtjevu za odobrenje zajma.

4.4. Klijent ima pravo koristiti samo jedan zajam u isto vrijeme. Klijent može predati novi Zahtjev za dodbrenje zajma tek nakon što u cijelosti vrati iznos posljednjeg zajma i pripadajuće Naknade, te općenito ispuni sve obveze koje je preuzeo Ugovorom o zajmu.

4.5. Za aktivaciju korisničkog računa, nakon predaje obrasca za registraciju, potrebno je poslati promet po tekućem računu za zadnja tri mjeseca, kopiju osobne iskaznice te kopiju kartice tekućeg računa gdje je vidljiv IBAN.

5.PRIHVAT OPĆIH UVJETA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

5.1. Upoznavanje s Općim uvjetima prije sklapanja Ugovora o zajmu i izričita izjava odnosno potvrda Klijenta ili Jamca da Opće uvjete prihvaća u potpunosti i bez zadrški, te da se s njima izričito slaže, predstavlja apsolutno bitan uvjet odobrenja zajma od strane Digital Rapsody-a te sklapanja Ugovora o zajmu. Označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete Ugovora o zajmu" Klijent ili Jamac daje svoj izričit i nedvosmislen pristanak na odredbe Općih uvjeta, te izričito izjavljuje da će ih se pridržavati.

5.2. Označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete Ugovora o zajmu", a u skladu s Općim uvjetima, Klijent izjavljuje sljedeće:

 1. Ja, Klijent, ovime izričito izjavljujem i potvrđujem da mi je pružena prilika uvida u Opće uvjete, da sam ih pročitao, da sam upoznat s njihovim sadržajem, te da se s njima u potpunosti slažem te odredbe Općih uvjeta prihvaćam kao obvezujuće i apsolutno bitne sastavne dijelove Ugovora o zajmu; Nadalje, ja, Klijent, razumijem i prihvaćam da će se Opći uvjeti odnositi na prvi Ugovor o zajmu, te na svaki sljedeći Ugovor o zajmu koji s Digital Rapsody sklopim kao Registrirani klijent sukladno Općim uvjetima.
 2. Ja, Klijent, ovime dajem izričit pristanak i dozvolu Digital Rapsody, te bilo kojim drugim osobama koje je Digital Rapsody ovlastila ili će ih u budućnosti ovlastiti za procjenu moje kreditne sposobnosti ili poslove naplate, da koriste i obrađuju moje osobne podatke koje sam dao ili ću u budućnosti dati na raspolaganje Digital Rapsody u svrhu obrade i sklapanja Ugovora o zajmu uključujući, ali ne ograničavajući se na, provjere zaduženosti u svrhu utvrđenja mog boniteta. Nadalje, izričito ovlašćujem Digital Rapsody da iznosi moje osobne podatke izvan granica Republike Hrvatske, te da ih pohranjuje i obrađuje u bilo kojoj stranoj zemlji pod uvjetom da ta zemlja ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. Dodatno tome, a u vezi s navedenim, ovime potvrđujem da sam upoznat:
  • sa svojim pravom da zahtijevam od Digital Rapsody-a pristup sustavu pohrane i zbirci podataka kako bih se mogao uvjeriti obrađuju li se podaci koji se odnose na mene ili ne, da mi se omogući uvid u podatke u zbirci koji se odnose na mene, da ih mogu prepisivati ili umnožavati, da mi se dostavi izvadak iz zbirke o mojim osobnim podacima, da mi se omogući uvid u popis osoba koje su imale pristup mojim podacima, te kada, na kojoj osnovi i u koje svrhe je taj pristup korišten, da me se obavijesti o podacima vezanima za izvore putem kojih su moji osobni podaci prikupljeni, da mi se pruži uvid u podatke o svrsi obrade mojih podataka zajedno s potrebnim objašnjenjima u tom smislu, da mi se objasne tehnički i logistički postupci postupka donošenja odluka, te donosi li Digital Rapsody kao voditelj zbirke odluke na temelju mojih osobnih podataka automatski;
  • sa svojim pravom da zahtijevam od Digital Rapsody-a da dopuni, ispravi, blokira ili izbriše moje osobne podatke za koje dokažem da su nepotpuni, netočni, neažurirani, ili prikupljeni odnosno obrađeni na način suprotan odredbama važećih zakona i propisa, te da zahtijevam od Digital Rapsody-a da obavijesti sve korisnike i obrađivače podataka kojima je Digital Rapsody dostavio moje osobne podatke, o njihovoj dopuni, ispravi, blokadi ili brisanju.

5.3. Digital Rapsody će, nakon što Klijent ispuni Internet obrazac, označi polje "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete Ugovora o zajmu", klikne "PREDAJ OBRAZAC" te se uspješno registrira, odgovoriti Klijentu e-mailom, u kojem ga obaviještava da je pročitao i prihvatio Opće uvjete te da se uspješno registrirao.

5.4. Označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete Ugovora o zajmu", a u skladu s Općim uvjetima, Jamac izjavljuje sljedeće:

 1. Ja, Jamac, ovime izričito izjavljujem i potvrđujem da mi je pružena prilika uvida u Opće uvjete, da sam ih pročitao, da sam upoznat s njihovim sadržajem, te da se s njima u potpunosti slažem te odredbe Općih uvjeta prihvaćam kao obvezujuće i apsolutno bitne sastavne dijelove Ugovora o zajmu;
 2. Ja, Jamac, ovime dajem izričit pristanak i dozvolu Digital Rapsody-u, te bilo kojim drugim osobama koje je Digital Rapsody ovlastila ili će ih u budućnosti ovlastiti za procjenu moje kreditne sposobnosti ili poslove naplate, da koriste i obrađuju moje osobne podatke koje sam dao ili ću u budućnosti dati na raspolaganje Digital Rapsody-u u svrhu obrade i sklapanja Ugovora o zajmu uključujući, ali ne ograničavajući se na, provjere zaduženosti u svrhu utvrđenja mog boniteta. Nadalje, izričito ovlašćujem Digital Rapsody da iznosi moje osobne podatke izvan granica Republike Hrvatske, te da ih pohranjuje i obrađuje u bilo kojoj stranoj zemlji pod uvjetom da ta zemlja ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. Dodatno tome, a u vezi s navedenim, ovime potvrđujem da sam upoznat:
  • sa svojim pravom da zahtijevam od Digital Rapsody-a pristup sustavu pohrane i zbirci podataka kako bih se mogao uvjeriti obrađuju li se podaci koji se odnose na mene ili ne, da mi se omogući uvid u podatke u zbirci koji se odnose na mene, da ih mogu prepisivati ili umnožavati, da mi se dostavi izvadak iz zbirke o mojim osobnim podacima, da mi se omogući uvid u popis osoba koje su imale pristup mojim podacima, te kada, na kojoj osnovi i u koje svrhe je taj pristup korišten, da me se obavijesti o podacima vezanima za izvore putem kojih su moji osobni podaci prikupljeni, da mi se pruži uvid u podatke o svrsi obrade mojih podataka zajedno s potrebnim objašnjenjima u tom smislu, da mi se objasne tehnički i logistički postupci postupka donošenja odluka, te donosi li Digital Rapsody kao voditelj zbirke odluke na temelju mojih osobnih podataka automatski;
  • sa svojim pravom da zahtijevam od Digital Rapsody-a da dopuni, ispravi, blokira ili izbriše moje osobne podatke za koje dokažem da su nepotpuni, netočni, neažurirani, ili prikupljeni odnosno obrađeni na način suprotan odredbama važećih zakona i propisa, te da zahtijevam od Digital Rapsody-a da obavijesti sve korisnike i obrađivače podataka kojima je Digital Rapsody dostavio moje osobne podatke, o njihovoj dopuni, ispravi, blokadi ili brisanju.

6.ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZAJMA REGISTRIRANOG KLIJENTA

6.1. U slučaju da je Klijent s Digital Rapsody-om sklopio barem jedan Ugovor o zajmu u proteklih 12 (dvanaest) mjeseci, te je pravovremeno i u cijelosti ispunio sve obveze koje su proizašle iz tog ugovora, tada Klijent može poslati Internetski obrazac sa Zahtjevom za odobrenje zajma.

6.2. Registrirani klijent može podnijeti Zahtjev za odobrenje zajma putem SMS poruke na broj +385 (0)97 66 00 442 sa sljedećim sadržajem: ZAJAM (zahtjevani iznos zajma),JAMSTVO (Bonus ili Jamac),OIB - (primjer: 1300,bonus,12345678901)

6.3. Ako se Opći uvjeti u vremenskom razdoblju između zaključenja posljednjeg Ugovora o zajmu i sljedećeg Zahtjeva za odobrenje zajma izmijene, ili ako između ta dva događaja protekne više od 12 (dvanaest) mjeseci, Klijent će morati prihvatiti izmjenjene Opće uvjete kao što je opisano u članku 5.

7.IZNOS ZAJMA I NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE ZAJMA, ISPLATA ZAJMA I VEZANI TROŠKOVI

7.1. Iznos naknade koju je Klijent obvezan isplatiti Digital Rapsody-u iznosi 30,00 kuna.

7.2. Klijent se Digital Rapsody-u obvezuje platiti Naknadu odmah po isplati zajma i to iz iznosa zajma.

7.3. Ukoliko je Klijent odabrao Bonus Jamstvo, tražbinu s osnova naknade za Bonus Jamstvo se Klijent obvezuje platiti Digital Rapsody-u odmah po isplati zajma i to iz iznosa zajma, a koja tražbina je cesijom prenesena sa Bonus Solucia d.o.o. na Digital Rapsody u iznosu koji ovisi o visini traženog zajma sukladno prihvaćenim Općim uvjetima Bonus Jamstva.

7.4. Iznos zajma se isplaćuje Klijentu na sljedeći način (tablica u članku 7.6):

 • iznos od 30,00 kn s osnova Naknade plaća se iz iznosa zajma
 • ostatak zajma se isplaćuje na tekući račun Klijenta

7.5. Ukoliko je Klijent odabrao Bonus Jamstvo, Iznos zajma se isplaćuje Klijentu na sljedeći način (tablica u članku 7.7):

 • iznos od 30,00 kn s osnova Naknade plaća se iz iznosa zajma
 • iznos Bonus Jamstva se isplaćuje plaćanjem tražbine prenesene cesijom sa Bonus Solucia d.o.o. na Digital Rapsody iz iznosa zajma
 • ostatak zajma se isplaćuje na tekući račun Klijenta

7.6. Tablica načina isplate Iznosa zajma s odabranim načinom osiguranja Jamac/Solidarni dužnik:

IZNOS ZAJMA NAKNADA ZA OBRADU IZNOS ZA ISPLATU
700,00 kn 30,00 kn 670,00 kn
1.300,00 kn 30,00 kn 1.270,00 kn
1.900,00 kn 30,00 kn 1.870,00 kn
2.500,00 kn 30,00 kn 2.470,00 kn
3.100,00 kn 30,00 kn 3.070,00 kn
3.700,00 kn 30,00 kn 3.670,00 kn
4.300,00 kn 30,00 kn 4.270,00 kn
4.900,00 kn 30,00 kn 4.870,00 kn

7.7. Tablica načina isplate Iznosa zajma s odabranim načinom osiguranja Bonus Jamstvo:

IZNOS ZAJMA NAKNADA ZA OBRADU CIJENA BONUS JAMSTVA IZNOS ZA ISPLATU
700,00 kn 30,00 kn 110,00 kn 560,00 kn
1.300,00 kn 30,00 kn 230,00 kn 1.040,00 kn
1.900,00 kn 30,00 kn 350,00 kn 1.520,00 kn
2.500,00 kn 30,00 kn 470,00 kn 2.000,00 kn
3.100,00 kn 30,00 kn 590,00 kn 2.480,00 kn
3.700,00 kn 30,00 kn 710,00 kn 2.960,00 kn
4.300,00 kn 30,00 kn 830,00 kn 3.440,00 kn
4.900,00 kn 30,00 kn 950,00 kn 3.920,00 kn

7.8. Dodatni troškovi vezani za zajam, a koji ne ulaze u Naknadu, su troškovi koje je Klijent imao slanjem SMS poruka Digital Rapsody-u, troškovi korištenja interneta, te bilo koji troškovi koje Klijentu naplati financijska ustanova putem koje vrši otplatu Iznosa zajma. Iznose navedenih troškova određuju operateri mobilnih mreža po tarifama za slanje SMS poruka, pružatelji Internet usluga u skladu s cjenikom usluga, te financijske ustanove po svom tarifnom sustavu. Sve ove i slične troškove snosi Klijent. Digital Rapsody Klijentu neće dodatno naplaćivati slanje SMS poruka niti korištenje bilo kojeg drugog oblika komunikacije sa svoje strane.

8.OSIGURANJE NAPLATE ZAJMA

8.1. Digital Rapsody zadržava pravo zahtijevati od Klijenta u svrhu dokaza identiteta, točnosti dostavljenih podataka i dodatne potvrde prihvaćenih Opći uvjeta, tražeći od Klijenta da Digital Rapsody-u dostavi sljedeće isprave:

 • čitljiv promet po tekućem računu u zadnja 3 (tri) mjeseca na koji Klijent dobiva mjesečna primanja
 • čitljivu kopiju bankovne kartice iz kojih su razvidni naziv banke, ime i prezime Klijenta, broj tekućeg računa (IBAN)
 • čitljivu kopiju svoje osobne iskaznice iz koje je razvidno ime i prezime Klijenta te njegova adresa prebivališta

8.2. Prigodom podnošenja Zahtjeva za odobrenje zajma, Klijent daje Digital Rapsody-u odgovarajuće osiguranje povrata zajma. Klijent ima pravo izabrati jedan od dva načina osiguranja, Jamca ili Bonus Jamstvo, označavanjem jednog od dva ponuđena polja na Digital Rapsody-ovoj Internetskoj stranici.

8.3. U slučaju kada Klijent označavanjem odgovarajućeg polja na Digital Rapsody Internetskoj stranici izabere osiguranje putem Jamca, Klijent ispunjava obrazac za registraciju jamca obliku elektronskog Internetskog obrasca na Internetskoj stranici.

8.4. Digital Rapsody zadržava pravo zahtijevati od Jamca u svrhu dokaza identiteta, točnosti dostavljenih podataka i dodatne potvrde prihvaćenih Opći uvjeta, tražeći od Jamca da Digital Rapsody-u dostavi sljedeće isprave:

 • čitljiv promet po tekućem računu u zadnja 3 (tri) mjeseca na koji Klijent dobiva mjesečna primanja
 • čitljivu kopiju bankovne kartice iz kojih su razvidni naziv banke, ime i prezime Klijenta, broj tekućeg računa (IBAN)
 • čitljivu kopiju svoje osobne iskaznice iz koje je razvidno ime i prezime Klijenta te njegova adresa prebivališta

8.5. Digital Rapsody je ovlašten i zadržava pravo nazvati navedene telefonske brojeve Klijenta ili Jamca radi provjere točnosti i istinitosti dostavljenih podataka te po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju. Navedenu dokumentaciju Klijent ili Jamac Digital Rapsody-u može poslati e-mail-om na adresu info@brzizajam.com ili podrska@brzizajam.com. Slanjem navedene dokumentacije Klijent i Jamac Digital Rapsody-u izričito daju pristanak da zaprime i obrade podatke koji se u ispravama nalaze.

8.6. Jamac će na e-mail adresu naznačenu u Internetskom obrascu primiti Ugovor o jamstvu, kojeg Jamac trebati potpisati i dostaviti Digital Rapsody-u u izvorniku. Potpisani Ugovor o jamstvu mora poslati poštom na adresu Digital Rapsody d.o.o., Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb.

9.POVRAT ZAJMA I DOSPIJEĆE

9.1. Rok za povrat zajma započinje danom kada je Iznos zajma Klijentu isplaćen. U svrhu razjašnjenja, to će značiti onaj dan kada je Digital Rapsody banci izdala nalog za isplatu Iznosa zajma. Rok za povrat zajma traje 30 dana. Ako povrat zajma dospijeva na dan kada banke u Republici Hrvatskoj ne rade, tada će se datumom dospijeća smatrati prvi sljedeći radni dan.

9.2. Klijent ima pravo izvršiti povrat zajma prije dospijeća bez penala odnosno bez snošenja bilo kakvih dodatnih troškova. Bez obzira na prijevremeni povrat zajma, Naknada neće biti ukinuta niti umanjena, niti će Klijent imati pravo na povrat bilo kojeg dijela Naknade.

9.3. Prilikom povrata zajma, Klijent je dužan na uplatnici naznačiti poziv na broj koji se nalazi na računu. Ako Digital Rapsody zaprimi uplatu koju nije u mogućnosti identificirati, takva uplata se neće smatrati izvršenom dokle god Digital Rapsody ne uspije identificirati uplatitelja. Klijent će u takvom slučaju snositi obvezu plaćanja zateznih kamata sve dok uplata ne bude identificirana.

9.4. Sve uplate Klijenta smatrat će se izvršenima kada uplaćeni iznos bude vidljiv na Digital Rapsody žiro račun IBAN HR8423400091110819146, otvorenom u Privrednoj banci d.d., ili bilo kojem drugom Digital Rapsody-ovom žiro računu kojeg Digital Rapsody Klijentu naznači na računu, uz uvjet da je uz uplatu vezan poziv na broj kako je navedeno u članku 9.3. Općih uvjeta.

9.5. Nakon što Klijent izvrši povrat zajma, Digital Rapsody zadržava pravo slati Klijentu SMS i e-mail poruke (na trošak Digital Rapsody-a) s ponudama za nove zajmove, sve dok Klijent izričito ne obavijesti Digital Rapsody da više ne želi primati SMS i e-mail poruke s ponudama za nove zajmove.

10.PRAVO NA RASKID UGOVORA O ZAJMU

10.1. Klijent ima pravo na jednostrani raskid Ugovora o zajmu bez dužnosti navođenja razloga za raskid, u trajanju od 14 (četrnaest) radnih dana od dana sklapanja Ugovora o zajmu. Obavijest o raskidu će se smatrati pravovremenom ako je predana poštanskom uredu prije isteka četrnaestog radnog dana od dana sklapanja Ugovora o zajmu.

10.2. Klijent nema pravo na jednostrani raskid Ugovora o zajmu onog trenutka kad Digital Rapsody izvrši uplatu Iznosa zajma na Klijentov tekući račun.

10.3. Pravni učinci raskida Ugovora o zajmu prema Digital Rapsody-u nastupit će u trenutku kada Digital Rapsody zaprimi obavijest o raskidu.

10.4. U slučaju kada Klijent ne ispuni svoje obveze iz Općih uvjeta koje je prihvatio, osobito obveze dokazivanja svog identiteta i točnosti dostavljenih podataka, obveze dostave isprava predviđenih Općim uvjetima ili obveze davanja sredstva osiguranja za isplatu zajma u skladu s člankom 10. Općih uvjeta u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana sklapanja Ugovora o zajmu, Ugovor o zajmu će se automatski raskinuti bez ikakve obveze Digital Rapsody-a da Klijentu pošalje izjavu o raskidu ili obavijest o automatskom raskidu u bilo kojem obliku.

10.5. U slučaju da Digital Rapsody raskine Ugovor o zajmu prije isplate iznosa zajma, raskidom Ugovora o zajmu automatski se raskidaju i Ugovor o jamstvu ili Bonus Jamstvo, ovisno o tome koji je oblik osiguranja izabrao Klijent.

11.ZATEZNE KAMATE I OTKAZ UGOVORA ZBOG ZAKAŠNJENJA

11.1. U slučaju da Klijent ne izvrši povrat Iznosa zajma u roku predviđenim Ugovorom o zajmu, Klijent će biti dužan Digital Rapsody-u platiti zakonske zatezne kamate po stopi važećoj na dan pada u zakašnjenje, i to od dana dospijeća pa do dana kada Digital Rapsody primi cjelokupan Iznosa zajma i Naknadu.

11.2. U slučaju da Klijent Digital Rapsodyu na osnovi Ugovora o zajmu u isto vrijeme duguje više od jednog jedinstvenog iznosa, svaka djelomična uplata od strane Klijenta primjenjivat će se na isplatu cjelokupne obveze prema sljedećem redoslijedu:

 1. zakonske zatezne kamate,
 2. troškovi javnog bilježnika,
 3. troškovi odvjetnika,
 4. Naknada
 5. Iznos zajma

12.JAMSTVA, OGRADE I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI

12.1. Klijent jamči za točnost i istinitost podataka dostavljenih prilikom prvog podnošenja zahtjeva za zajam. Dužnost je i obveza Klijenta da provjeri točnost podataka prije podnošenja svakog novog zahtjeva za zajam, a u slučaju bilo kakve promjene, nepravilnosti ili netočnosti bez odlaganja tu promjenu, nepravilnost ili netočnost prijavi društvu Digital Rapsody. Suprotno postupanje Klijenta neće osloboditi odgovornosti za bilo koji oblik ili iznos štete koji nastane upotrebom podataka temeljem kojih se ostvaruje pravo na zajam niti će Klijenta osloboditi obveze proizašle iz ugovora o zajmu. Klijent se obvezuje da će do ispunjenja svojih obveza proizašlih iz ugovora o zajmu pismeno i bez odlaganja obavijestiti društvo Digital Rapsody o bilo kakvoj promjeni podataka.

12.2. Digital Rapsody izričito pridržava isključivo pravo odbijanja Zahtjeva za odobrenje zajma u bilo koje doba (prije sklapanja Ugovora o zajmu), te nije dužan Klijentu pružiti razlog odbijanja. U slučaju da Digital Rapsody odbije Zahtjev za odobrenje zajma, Klijent koji je Zahtjev za odobrenje zajma podnio neće imati pravo potraživati bilo kakve troškove koje je učinio do trenutka odbijanja (uključujući, ali ne i ograničeno, na troškove SMS poruka, troškove interneta i slično).

12.3. Ako Digital Rapsody odbije Zahtjev za odobrenje zajma na temelju podataka iz dostupnog kreditnog registra, Digital Rapsody je dužna, bez odgode i na vlastiti trošak, obavijestiti Klijenta o tim podacima i pojedinostima kreditnog registra iz kojeg su pribavljeni podaci.

12.4. Klijent će biti odgovoran za snošenje bilo kakvih troškova i/ili gubitaka koji su Digital Rapsody-u nastali kao posljedica dostave neistinitih ili netočnih podataka od strane Klijenta, ili kao posljedica bilo kakvog kršenja Ugovora o zajmu odnosno ovih Općih uvjeta od strane Klijenta. U slučaju kada Klijent radi osiguranja zajma dovede Jamca, ovo se pravilo na odgovarajući način primjenjuje i na Jamca, koji dostavi neistinite ili netočne podatke.

12.5. Digital Rapsody neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koje Klijent pretrpi, a koji nastanu kao posljedica prekida, sloma ili bilo kakve tehničke greške na komunikacijskoj mreži koju Klijent koristi pri komunikaciji s Digital Rapsody-om, koja rezultira zakašnjelim slanjem ili gubitkom e-maila ili SMS poruke.

12.6. Klijent se obvezuje čuvati svoje korisničko ime i Zaporku, te se obvezuje da ih neće dati na uvid odnosno omogućiti pristup bilo kojoj trećoj osobi. Digital Rapsody neće snositi odgovornost za bilo kakve zloupotrebe ili gubitke koji nastanu kao rezultat nepoštivanja ove obveze.

13. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

13.1. Voditelj obrade je Digital Rapsody koji je sastavio ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazao svoju predanost zaštiti podataka i kako bi informirao pojedince o načinu skupljanja i dijeljenja informacija vezanih uz registrirane korisnike stranice www.brzizajam.com.

13.2. Digital Rapsody je imenovao svog službenika za zaštitu osobnih podataka, a njegovi kontakt podaci su admin@brzizajam.com.

13.3. Kao preduvjet za registraciju Klijeta (neovisno o tome hoće li koristiti usluge društva Digital Rapsody) prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • OIB,
 • ime,
 • prezime,
 • broj osobne iskaznice ili JMBG,
 • adresu stalnog prebivališta (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj),
 • broj tekućeg računa (IBAN),
 • e-mail adresa,
 • broj mobitela

13.4. Kao preduvjet za traženje i odobravanje korištenja brzizajam.com usluga prikupljaju se dodatni podaci:

 • promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca,
 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN-om

13.5. Prikupljeni osobni podaci koriste se za obradu zahtjeva Klijenta za korištenje brzizajam.com usluga.

13.6. Prikupljeni osobni podaci pohranjeni su u bazu podataka kako bi bili olakšani ponovni pristup web stranici i korištenje usluga društva Digital Rapsody.

13.7. Urednim ispunjenjem obaveza nastalih korištenjem brzizajam.com usluga Klijentove osobne podatke društvo Digital Rapsody neće davati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim subjektima.

13.8. U slučaju neispunjenja obaveza vezanih uz korištenje brzizajam.com usluga Klijentove osobne podatke društvo Digital Rapsody dostaviti će tvrtki za naplatu potraživanja, odvjetniku i javnom bilježniku s kojima u trenutku pokretanja procesa naplate nepodmirenih dugova ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji.

13.9. Klijent može svoje podatke, koristeći svoje korisničko ime i lozinku, provjeriti na web stranicama društva Digital Rapsody te zatražiti kopiju osobnih podataka koje je društvo Digital Rapsody prikupilo od Klijenta.

13.10. Klijent može zatražiti da mu se dostavi kopija njegovih osobnih podataka (svih ili samo nekih) putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@brzizajam.com. Podaci će u elektroničkom formatu biti vraćenu na Klijentovu registriranu e-mail adresu.

13.11. Klijent može zatražiti ispravak netočnih podataka putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@brzizajam.com. O učinjenoj izmjeni Klijent će dobiti informaciju na svoj registrirani e-mail.

13.12. Klijent ima pravo na brisanje ("pravo na zaborav") u skladu sa člankom 6. i člankom 17. Uredbe koje može zatražiti putem svoje registrirane e-mail adrese na podrska@brzizajam.com.

13.13. Web stranica društva Digital Rapsody koristi kolačiće u cilju praćenja broja posjetitelja i utjecaj marketinških kampanja na broj posjetitelja bez prikupljanja osobnih podataka. Detaljne informacije o kolačićima i o tome koje informacije tim putem prikupljamo možete saznati ovdje.

13.14. Web stranica društva Digital Rapsody koristi link na druge web stranice. Politika privatnosti s web stranica društva Digital Rapsody ne odnosi se na te druge web stranice te Klijent treba pročitati njihovu politiku privatnosti.

13.15. Zbog zaštite osobnih podataka koje od Klijenta prikuplja društvo Digital Rapsody koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđuje i testira sigurnosnu tehnologiju.

13.16. Digital Rapsody ograničava pristup Klijentovim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge. Educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka, čuvanju privatnosti i zaštiti Klijentovih podataka te predviđa primjerene disciplinske postupke kako bi se osiguralo odgovorno ponašanje zaposlenika u pogledu privatnosti.

13.17. Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima tvrtke partnera (DHH d.o.o., Dalmatinova 4, 52100 Pula). Pohranjene podatke društvo Digital Rapsody neće prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

13.18. Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem usluga. U slučaju povrede prikupljenih osobnih podataka društvo Digital Rapsody će Klijenta i nadležno nadzorno tijelo o tome obavijestiti u roku od 72 sata informirajući Klijenta pri tome o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, može bitnom utjecaju na usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Ako takav način informiranja bude iziskivao nerazmjeran napor obavijestiti ćemo Klijente putem sredstava javnog obavješćivanja.

13.19. Politika privatnosti ažurirana je dana 25.05.2018 i od tada nije mijenjana. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene vezane uz politiku privatnosti nova verzija biti će objavljena na web stranici društva Digital Rapsody, a Klijenti će dobiti informaciju i na registrirani e-mail

13.20. Klijent može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade svojih osobnih podataka od strane društva Digital Rapsody. U Republici Hrvatskoj pritužbu Klijent može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

13.21. Klijent ima pravo postaviti bilo kakvo pitanje u vezi politike privatnosti društva Digital Rapsody putem svoje registrirane e-mail adrese na admin@brzizajam.com ili poslati dopis na adresu Digital Rapsody d.o.o., Suhaja 75, Suhaja, 43240 Čazma

13.22. Klijent prihvaća politiku privatnosti pri registraciji označavanjem polja "Pročitao/la sam i prihvaćam Opće uvjete Ugovora o zajmu"

14.OSTALE ODREDBE

14.1. Klijent se obvezuje bez odgode obavještavati Digital Rapsody o bilo kakvim promjenama osobnih podataka navedenih u Zahtjevu za odobrenje zajma, te se obvezuje to činiti do potpunog ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz Ugovora o zajmu.

14.2. Klijent nema pravo prenijeti svoja prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o zajmu na treću osobu.

14.3. Digital Rapsody ima pravo prenijeti svoja prava koja proizlaze iz Ugovora o zajmu na treću osobu u bilo koje doba, bez potrebe za pristankom Klijenta.

14.4. Digital Rapsody zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u bilo koje doba. Novi Opći uvjeti će se, međutim, primjenjivati samo na Ugovore o zajmu sklopljene nakon usvajanja i objave izmijenjenih Općih uvjeta, te pod uvjetom da Klijent izričito odobri i prihvati te Opće uvjete, a u skladu s člankom 5. Općih uvjeta.

14.5. Ako bilo koja odredba Općih uvjeta ili njen dio bude proglašen nevažećim, takvo utvrđenje neće utjecati na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta.

14.6. Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom jeziku. Sve obavijesti koje stranke jedna drugoj šalju u pogledu Ugovora o zajmu i Općih uvjeta moraju biti u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te upućene e-mailom na adrese koje su stranke naznačile. Sve obavijesti će se smatrati dostavljenima protekom 5 (pet) kalendarskih dana od dana kada su poslane.

14.7. Opomene Klijentu o kašnjenju s ispunjenjem obveze povrata Iznosa zajma bit će poslane e-mailom.

15.MJERODAVNO PRAVO I POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA

15.1. Prava i obveze Digital Rapsodya i Klijenta, koja proizlaze iz Ugovora o zajmu i Općih uvjeta, uređena su pravnim propisima Republike Hrvatske.

15.2. Stranke suglasno izjavljuju da će bilo kakve sporove koji proizađu iz Ugovora o zajmu pokušati riješiti mirnim putem.

15.3. Ako se stranke ne uspiju sporazumjeti, za sve sporove koji proizađu iz Ugovora o zajmu ili su za njega vezani, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

16.ZAVRŠNE ODREDBE

16.1. Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, te će u svako doba biti dostupni na Internetskoj stranici www.brzizajam.com/uvjeti.

16.2. Digital Rapsody će objaviti i učiniti dostupnima sve izmjene, dopune i dodatke Općim uvjetima u skladu s pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

16.3. Opći uvjeti stupaju na snagu 01.02.2019.

Zagreb, 01.02.2019.

DIGITAL RAPSODY d.o.o.