Opći uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI UGOVORA O ZAJMU

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovi Opći uvjeti Ugovora o zajmu (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora o zajmu, te se primjenjuju na zajmove koje tvrtka WEB GENIUS d.o.o. (u daljnjem tekstu: "WEB GENIUS") u svojstvu zajmodavca pruža Klijentu, a u skladu s ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti primjenjuju se u onom obliku i sadržaju kako objavi WEB GENIUS u trenutku sklapanja Ugovora o zajmu. Opći uvjeti svojim odredbama, kako u cijelosti tako i pojedinačno, uređuju prava i obveze stranaka kako je gore određeno. Smatra se da je Klijent u svakom trenutku upoznat s Općim uvjetima, a pravo uvida u njih mu je u svako doba omogućeno putem WEB GENIUS internetske stranice koja se trenutno nalazi na internetskoj adresi www.brzizajam.com/uvjeti gdje ih Klijent u svako doba može ispisati i/ili zahtijevati od WEB GENIUS-a da mu pošalje pisanu kopiju Općih uvjeta na kućnu adresu.

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se na prvi Ugovor o zajmu koji WEB GENIUS sklopi s određenim klijentom, te na svaki sljedeći Ugovor o zajmu koji se s istim klijentom sklopi u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od posljednjeg sklopljenog Ugovora o zajmu.

1.3. U onoj mjeri u kojoj odnosi između stranaka nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili pojedinačnim Ugovorom o zajmu sklopljenim između stranaka, na prava i obveze Ugovornih stranaka primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15), Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15) sa naglaskom na odredbe koje uređuju ugovore o uslugama sklopljenim sredstvima daljinske komunikacije.

2. POJMOVI

2.1. Za potrebe pojedinačnih Ugovora o zajmu kao i Općih uvjeta, niže navedeni pojmovi i izrazi imaju sljedeća značenja:

"Klijent" označava fizičku osobu, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, ne stariju od 65 godina, neograničeno poslovno sposobnu, državljanina Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, s vidljivim redovnim mjesečnim primanjima, koja je prihvatila ove Opće uvjete.

"Opći uvjeti" imaju značenje Ugovora o zajmu sklopljenog na daljinu između WEB GENIUS-a i Klijenta na način kako je to određeno ovim Općim uvjetima, a sa sadržajem propisanim Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15).

"Ugovorne strane" označavaju:

 • ugovornu stranu koja se javlja na strani zajmodavca: WEB GENIUS d.o.o., sa sjedištem u Savska cesta 32, 10000 Zagreb, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-21/4893-2, MBS: 081352107, OIB: 46222792659
 • ugovornu stranu koja se javlja na strani zajmoprimca: Klijent

"Internetska stranica" označava WEB GENIUS internetsku stranicu koja je trenutno na internetskoj adresi www.brzizajam.com.

"Iznos zajma" označava onaj iznos novčanih sredstava koji će WEB GENIUS isplatiti Klijentu na njegov zahtjev.

"Naknada" označava naknadu za obradu Zahtjeva za odobrenje zajma i isplatu Iznosa zajma koja je fiksna i iznosi 30,00 (trideset) kuna, koju je Klijent obvezan platiti WEB GENIUS-u za korištenje usluga sukladno odredbama Općih uvjeta, a koja uključuje WEB GENIUS troškove obrade Zahtjeva za odobrenje zajma i isplatu Iznosa zajma.

"Jamac" označava fizičku osobu, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, neograničeno poslovno sposobnu, s redovnim mjesečnim primanjima, s urednim tekućim računom (nezaštićen i neblokiran) koja nije član istog kućanstva (isto prebivalište) kao osoba koja se prijavljuje za zajam, nema otvoren zajam, nije već jamac za otvoreni zajam, koja osobno jamči WEB GENIUS-u za Klijentovo ispunjenje valjane i dospijele obveze po osnovi Ugovora o zajmu.

"Ugovor o jamstvu" označava svaki ugovor sklopljen između WEB GENIUS-a i Jamca, kojim se Jamac kao solidarni dužnik Klijenta obvezuje ispuniti WEB GENIUS-u valjanu i dospijelu obvezu Klijenta iz Ugovora o zajmu

"Jamstvo/Guarantee" označava svaki ugovor sklopljen između tvrtke GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. i Klijenta, kojim tvrtka GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. daje jamstvo da se kao solidarni dužnik Klijenta obvezuje ispuniti WEB GENIUS-u valjanu i dospijelu obvezu Klijenta iz Ugovora o zajmu

"Uredba" znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.

3. UGOVORNE STRANE

3.1. WEB GENIUS je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Savska cesta 32, 10000 Zagreb, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-21/4893-2, MBS: 081352107, OIB: 46222792659.

3.2. Klijent je fizička osoba, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, neograničeno poslovno sposobna, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je prihvatila ove Opće uvjete.

3.3. Jamac je fizička osoba, s navršenih 18 (osamnaest) godina života, neograničeno poslovno sposobna, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je prihvatila ove Opće uvjete.

3.4. GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-21/37920-2, MBS: 081389588, OIB: 53801157606.

3.5. Podnošenjem Zahtjeva za odobrenje zajma Klijent izjavljuje da nije u zakašnjenju s otplatom bilo kakvih dugova ili izvršenjem bilo kakvih dospjelih činidbi prema bilo kojoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi, da se ne vodi u registru dužnika koji neuredno plaćaju svoje obveze, niti u bilo kakvom sličnom registru, te da nije stranka bilo kakvog spora koji bi mogao utjecati na Klijentovu sposobnost da uredno otplati Iznos zajma.

3.6. Podnošenjem Zahtjeva za odobrenje zajma Jamac izjavljuje da nije u zakašnjenju s otplatom bilo kakvih dugova ili izvršenjem bilo kakvih dospjelih činidbi prema bilo kojoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi, da se ne vodi u registru dužnika koji neuredno plaćaju svoje obveze, niti u bilo kakvom sličnom registru, te da nije stranka bilo kakvog spora koji bi mogao utjecati na Jamčevu sposobnost da uredno otplati Iznos zajma.

4. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZAJMA NEREGISTRIRANOG KLIJENTA

4.1. Neregistrirani Klijent predaje Zahtjev za odobrenje zajma elektronskim putem, popunjavanjem internetskog obrasca koji se nalazi na Internetskoj stranici www.brzizajam.com/registracija. Po pravilnom popunjavanju podataka, od Klijenta će biti zatraženo da se upozna sa Općim uvjetima, koje je klijent dužan u cijelosti pročitati, suglasiti se i prihvatiti klikom na "PREDAJ REGISTRACIJU". Klijent jamči za istinitost i pravilnost unesenih podataka. Klikom na "PREDAJ REGISTRACIJU" izričito izjavljuje i potvrđuje da je u cijelosti pročitao Opće uvjete, da se s njima u cijelosti slaže i prihvaća ih, te da izričito želi sklopiti Ugovor o zajmu koristeći telekomunikacijska sredstva kao što su Internet ili e-mail.

4.2. Ako Klijent ne želi dati svoju suglasnost na Opće uvjete, kako je to opisano u prethodnom stavku ovoga članka, daljnji postupak Zahtjeva za odobrenjem zajma se ne može nastaviti.

4.3. Klijent može podnijeti Zahtjev za odobrenje zajma i zaprimiti Iznos zajma samo ako ima aktivan tekući račun otvoren u svoje ime kod banke koju naznači u Zahtjevu za odobrenje zajma.

4.4. Klijent ima pravo koristiti samo jedan zajam u isto vrijeme. Klijent može predati novi Zahtjev za dodbrenje zajma tek nakon što u cijelosti vrati iznos posljednjeg zajma i pripadajuće Naknade, te općenito ispuni sve obveze koje je preuzeo Ugovorom o zajmu.

4.5. Za aktivaciju korisničkog računa, nakon predaje obrasca za registraciju, potrebno je poslati promet po tekućem računu za zadnji mjesec ili zadnja tri mjeseca, kopiju osobne iskaznice te kopiju kartice tekućeg računa gdje je vidljiv IBAN.

5. PRIHVAT OPĆIH UVJETA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

5.1. Upoznavanje s Općim uvjetima prije sklapanja Ugovora o zajmu i izričita izjava odnosno potvrda Klijenta ili Jamca da Opće uvjete prihvaća u potpunosti i bez zadrški, te da se s njima izričito slaže, predstavlja apsolutno bitan uvjet odobrenja zajma od strane WEB GENIUS-a te sklapanja Ugovora o zajmu. Popunjavanjem i predavanjem internetskog obrasca, koji se nalazi na Internetskoj stranici www.brzizajam.com/registracija, klikom na "PREDAJ REGISTRACIJU" Klijent ili Jamac daje svoj izričit i nedvosmislen pristanak na odredbe Općih uvjeta, te izričito izjavljuje da će ih se pridržavati.

5.2. Klikom na "PREDAJ REGISTRACIJU", a u skladu s Općim uvjetima, Klijent izjavljuje sljedeće:

 1. Ja, Klijent, ovime izričito izjavljujem i potvrđujem da mi je pružena prilika uvida u Opće uvjete, da sam ih pročitao, da sam upoznat s njihovim sadržajem, te da se s njima u potpunosti slažem te odredbe Općih uvjeta prihvaćam kao obvezujuće i apsolutno bitne sastavne dijelove Ugovora o zajmu; Nadalje, ja, Klijent, razumijem i prihvaćam da će se Opći uvjeti odnositi na prvi Ugovor o zajmu, te na svaki sljedeći Ugovor o zajmu koji s WEB GENIUS sklopim kao Registrirani klijent sukladno Općim uvjetima.
 2. Ja, Klijent, ovime dajem izričit pristanak i dozvolu WEB GENIUS, te bilo kojim drugim osobama koje je WEB GENIUS ovlastila ili će ih u budućnosti ovlastiti za procjenu moje kreditne sposobnosti ili poslove naplate, da koriste i obrađuju moje osobne podatke koje sam dao ili ću u budućnosti dati na raspolaganje WEB GENIUS u svrhu obrade i sklapanja Ugovora o zajmu uključujući, ali ne ograničavajući se na, provjere zaduženosti u svrhu utvrđenja mog boniteta. Nadalje, izričito ovlašćujem WEB GENIUS da iznosi moje osobne podatke izvan granica Republike Hrvatske, te da ih pohranjuje i obrađuje u bilo kojoj stranoj zemlji pod uvjetom da ta zemlja ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. Dodatno tome, a u vezi s navedenim, ovime potvrđujem da sam upoznat:
  • sa svojim pravom da zahtijevam od WEB GENIUS-a pristup sustavu pohrane i zbirci podataka kako bih se mogao uvjeriti obrađuju li se podaci koji se odnose na mene ili ne, da mi se omogući uvid u podatke u zbirci koji se odnose na mene, da ih mogu prepisivati ili umnožavati, da mi se dostavi izvadak iz zbirke o mojim osobnim podacima, da mi se omogući uvid u popis osoba koje su imale pristup mojim podacima, te kada, na kojoj osnovi i u koje svrhe je taj pristup korišten, da me se obavijesti o podacima vezanima za izvore putem kojih su moji osobni podaci prikupljeni, da mi se pruži uvid u podatke o svrsi obrade mojih podataka zajedno s potrebnim objašnjenjima u tom smislu, da mi se objasne tehnički i logistički postupci postupka donošenja odluka, te donosi li WEB GENIUS kao voditelj zbirke odluke na temelju mojih osobnih podataka automatski;
  • sa svojim pravom da zahtijevam od WEB GENIUS-a da dopuni, ispravi, blokira ili izbriše moje osobne podatke za koje dokažem da su nepotpuni, netočni, neažurirani, ili prikupljeni odnosno obrađeni na način suprotan odredbama važećih zakona i propisa, te da zahtijevam od WEB GENIUS-a da obavijesti sve korisnike i obrađivače podataka kojima je WEB GENIUS dostavio moje osobne podatke, o njihovoj dopuni, ispravi, blokadi ili brisanju.

5.3. WEB GENIUS će, nakon što Klijent ispuni Internet obrazac, klikne "PREDAJ REGISTRACIJU" te se uspješno registrira, odgovoriti Klijentu e-mailom, u kojem ga obaviještava da je pročitao i prihvatio Opće uvjete te da se uspješno registrirao.

5.4. Klikom na "PREDAJ REGISTRACIJU", a u skladu s Općim uvjetima, Jamac izjavljuje sljedeće:

 1. Ja, Jamac, ovime izričito izjavljujem i potvrđujem da mi je pružena prilika uvida u Opće uvjete, da sam ih pročitao, da sam upoznat s njihovim sadržajem, te da se s njima u potpunosti slažem te odredbe Općih uvjeta prihvaćam kao obvezujuće i apsolutno bitne sastavne dijelove Ugovora o zajmu;
 2. Ja, Jamac, ovime dajem izričit pristanak i dozvolu WEB GENIUS-u, te bilo kojim drugim osobama koje je WEB GENIUS ovlastila ili će ih u budućnosti ovlastiti za procjenu moje kreditne sposobnosti ili poslove naplate, da koriste i obrađuju moje osobne podatke koje sam dao ili ću u budućnosti dati na raspolaganje WEB GENIUS-u u svrhu obrade i sklapanja Ugovora o zajmu uključujući, ali ne ograničavajući se na, provjere zaduženosti u svrhu utvrđenja mog boniteta. Nadalje, izričito ovlašćujem WEB GENIUS da iznosi moje osobne podatke izvan granica Republike Hrvatske, te da ih pohranjuje i obrađuje u bilo kojoj stranoj zemlji pod uvjetom da ta zemlja ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. Dodatno tome, a u vezi s navedenim, ovime potvrđujem da sam upoznat:
  • sa svojim pravom da zahtijevam od WEB GENIUS-a pristup sustavu pohrane i zbirci podataka kako bih se mogao uvjeriti obrađuju li se podaci koji se odnose na mene ili ne, da mi se omogući uvid u podatke u zbirci koji se odnose na mene, da ih mogu prepisivati ili umnožavati, da mi se dostavi izvadak iz zbirke o mojim osobnim podacima, da mi se omogući uvid u popis osoba koje su imale pristup mojim podacima, te kada, na kojoj osnovi i u koje svrhe je taj pristup korišten, da me se obavijesti o podacima vezanima za izvore putem kojih su moji osobni podaci prikupljeni, da mi se pruži uvid u podatke o svrsi obrade mojih podataka zajedno s potrebnim objašnjenjima u tom smislu, da mi se objasne tehnički i logistički postupci postupka donošenja odluka, te donosi li WEB GENIUS kao voditelj zbirke odluke na temelju mojih osobnih podataka automatski;
  • sa svojim pravom da zahtijevam od WEB GENIUS-a da dopuni, ispravi, blokira ili izbriše moje osobne podatke za koje dokažem da su nepotpuni, netočni, neažurirani, ili prikupljeni odnosno obrađeni na način suprotan odredbama važećih zakona i propisa, te da zahtijevam od WEB GENIUS-a da obavijesti sve korisnike i obrađivače podataka kojima je WEB GENIUS dostavio moje osobne podatke, o njihovoj dopuni, ispravi, blokadi ili brisanju.

6. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZAJMA REGISTRIRANOG KLIJENTA

6.1. U slučaju da je Klijent s WEB GENIUS-om sklopio barem jedan Ugovor o zajmu u proteklih 12 (dvanaest) mjeseci, te je pravovremeno i u cijelosti ispunio sve obveze koje su proizašle iz tog ugovora, tada Klijent može poslati Internetski obrazac sa Zahtjevom za odobrenje zajma.

6.2. Registrirani klijent može podnijeti Zahtjev za odobrenje zajma na Internetskoj stranici ili sa registriranog broja mobitela putem SMS, Whatsapp, Viber ili Telegram poruke na broj +385 (0)97 66 00 442.

6.3. Ako se Opći uvjeti u vremenskom razdoblju između zaključenja posljednjeg Ugovora o zajmu i sljedećeg Zahtjeva za odobrenje zajma izmijene, ili ako između ta dva događaja protekne više od 12 (dvanaest) mjeseci, Klijent će morati prihvatiti izmjenjene Opće uvjete kao što je opisano u članku 5.

7. IZNOS ZAJMA I NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE ZAJMA, ISPLATA ZAJMA I VEZANI TROŠKOVI

7.1. Rok dospijeća računa za obradu zajma i vraćanja iznosa zajma je 30 dana, a započinje od dana isplate zajma. Ako plaćanje računa i povrat zajma dospijevaju na dan kada banke u Republici Hrvatskoj ne obavljaju bankovne transakcije, račun i zajam dospijevaju na plaćanje sljedeći dan kada banke u Republici Hrvatskoj obavljaju bankovne transakcije.

7.2. Račun za obradu zajma i iznos zajma Klijent je dužan podmiriti WEB GENIUS-u. Kod plaćanja računa i povrata zajma Klijent mora za namjenu identifikacije plaćanja na nalogu za plaćanje u rubrici "poziv na broj" navesti broj poziva na plaćanje ili skenirati 2D bar kod koji je se nalaze na računu, a koji je poslan na adresu elektronske pošte (e-mail) Klijenta, odnosno na adresu, ako je Klijent tako zahtijevao. Ako zbog izostavljanja ove obveze Klijentovo plaćanje ne može biti identificirano, podrazumijeva se da nije obavljeno sve dok ga se sigurno ne identificira te je Klijent dužan platiti eventualne zatezne kamate zbog kašnjenja s plaćanjem.

7.3. Ukoliko je Klijent odabrao Jamstvo/Guarantee, rok dospijeća računa za Jamstvo/Guarantee je 30 dana, a započinje od dana aktivacije jamstva. Ako plaćanje računa za jamstvo dospijeva na dan kada banke u Republici Hrvatskoj ne obavljaju bankovne transakcije, račun dospijevajua na plaćanje sljedeći dan kada banke u Republici Hrvatskoj obavljaju bankovne transakcije.

7.4. Račun za Jamstvo/Guarantee Klijent je dužan podmiriti GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. Kod plaćanja računa Klijent mora za namjenu identifikacije plaćanja na nalogu za plaćanje u rubrici "poziv na broj" navesti broj poziva na plaćanje ili skenirati 2D bar kod koji je se nalaze na računu, a koji je poslan na adresu elektronske pošte (e-mail) Klijenta, odnosno na adresu, ako je Klijent tako zahtijevao. Ako zbog izostavljanja ove obveze Klijentovo plaćanje ne može biti identificirano, podrazumijeva se da nije obavljeno sve dok ga se sigurno ne identificira te je Klijent dužan platiti eventualne zatezne kamate zbog kašnjenja s plaćanjem.

7.5. Plaćanja u korist društva WEB GENIUS smatraju se izvršenima u trenutku kada su novčana sredstva pripisana na jedan od transakcijskih računa društva WEB GENIUS otvorenih kod poslovnih banaka navedenih u ovom članku, sa pravilno navedenim modelom i pozivom na broj iskazanim na Klijentu dostavljenom računu.

Društvo WEB GENIUS ima otvorene račune u sljedećim bankama:

Banka Žiro-račun (IBAN)
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR0924020061101012722

7.6. Plaćanja u korist društva GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. smatraju se izvršenima u trenutku kada su novčana sredstva pripisana na jedan od transakcijskih računa društva GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. otvorenih kod poslovnih banaka navedenih u ovom članku, sa pravilno navedenim modelom i pozivom na broj iskazanim na Klijentu dostavljenom računu.

Društvo GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. ima otvorene račune u sljedećim bankama:

Banka Žiro-račun (IBAN)
ADDIKO BANK d.d. Zagreb HR8625000091101525080

7.7. Tablica Iznosa zajma i naknada s odabranim Jamcem kao načinom osiguranja:

IZNOS ZAJMA NAKNADA ZA OBRADU IZNOS ZA ISPLATU
100,00 € 3,98 € 100,00 €
200,00 € 3,98 € 200,00 €
300,00 € 3,98 € 300,00 €
400,00 € 3,98 € 400,00 €
500,00 € 3,98 € 500,00 €
600,00 € 3,98 € 600,00 €

7.8. Tablica Iznosa zajma i naknada s odabranim Jamstvo/Guaranteem kao načinom osiguranja:

IZNOS ZAJMA NAKNADA ZA OBRADU CIJENA JAMSTVA/GUARANTEE IZNOS ZA ISPLATU
100,00 € 3,98 € 25,00 € 100,00 €
200,00 € 3,98 € 50,00 € 200,00 €
300,00 € 3,98 € 75,00 € 300,00 €
400,00 € 3,98 € 100,00 € 400,00 €
500,00 € 3,98 € 125,00 € 500,00 €
600,00 € 3,98 € 150,00 € 600,00 €

7.8. Dodatni troškovi vezani za zajam, a koji ne ulaze u Naknadu, su troškovi koje je Klijent imao slanjem SMS poruka WEB GENIUS-u, troškovi korištenja interneta, te bilo koji troškovi koje Klijentu naplati financijska ustanova putem koje vrši otplatu Iznosa zajma. Iznose navedenih troškova određuju operateri mobilnih mreža po tarifama za slanje SMS poruka, pružatelji Internet usluga u skladu s cjenikom usluga, te financijske ustanove po svom tarifnom sustavu. Sve ove i slične troškove snosi Klijent. WEB GENIUS Klijentu neće dodatno naplaćivati slanje SMS poruka niti korištenje bilo kojeg drugog oblika komunikacije sa svoje strane.

8. OSIGURANJE NAPLATE ZAJMA

8.1. WEB GENIUS zadržava pravo zahtijevati od Klijenta u svrhu dokaza identiteta, točnosti dostavljenih podataka i dodatne potvrde prihvaćenih Opći uvjeta, tražeći od Klijenta da WEB GENIUS-u dostavi sljedeće isprave:

 • čitljiv promet po tekućem računu u zadnja 3 (tri) mjeseca na koji Klijent dobiva mjesečna primanja
 • čitljivu kopiju bankovne kartice iz kojih su razvidni naziv banke, ime i prezime Klijenta, broj tekućeg računa (IBAN)
 • čitljivu kopiju svoje osobne iskaznice iz koje je razvidno ime i prezime Klijenta te njegova adresa prebivališta

8.2. Prigodom podnošenja Zahtjeva za odobrenje zajma, Klijent daje WEB GENIUS-u odgovarajuće osiguranje povrata zajma. Klijent ima pravo izabrati jedan od dva načina osiguranja, Jamca ili Jamstvo/Guarantee, označavanjem jednog od dva ponuđena polja na WEB GENIUS-ovoj Internetskoj stranici.

8.3. U slučaju kada Klijent označavanjem odgovarajućeg polja na WEB GENIUS Internetskoj stranici izabere osiguranje putem Jamca, Klijent ispunjava obrazac za registraciju jamca obliku elektronskog Internetskog obrasca na Internetskoj stranici.

8.4. WEB GENIUS zadržava pravo zahtijevati od Jamca u svrhu dokaza identiteta, točnosti dostavljenih podataka i dodatne potvrde prihvaćenih Opći uvjeta, tražeći od Jamca da WEB GENIUS-u dostavi sljedeće isprave:

 • čitljiv promet po tekućem računu u zadnja 3 (tri) mjeseca na koji Klijent dobiva mjesečna primanja
 • čitljivu kopiju bankovne kartice iz kojih su razvidni naziv banke, ime i prezime Klijenta, broj tekućeg računa (IBAN)
 • čitljivu kopiju svoje osobne iskaznice iz koje je razvidno ime i prezime Klijenta te njegova adresa prebivališta

8.5. WEB GENIUS je ovlašten i zadržava pravo nazvati navedene telefonske brojeve Klijenta ili Jamca radi provjere točnosti i istinitosti dostavljenih podataka te po potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju. Navedenu dokumentaciju Klijent ili Jamac WEB GENIUS-u može poslati e-mail-om na adresu info@brzizajam.com ili info@brzizajam.com. Slanjem navedene dokumentacije Klijent i Jamac WEB GENIUS-u izričito daju pristanak da zaprime i obrade podatke koji se u ispravama nalaze.

8.6. Jamac će na e-mail adresu naznačenu u Internetskom obrascu primiti Ugovor o jamstvu, kojeg Jamac trebati potpisati i dostaviti WEB GENIUS-u u izvorniku. Potpisani Ugovor o jamstvu mora poslati poštom na adresu WEB GENIUS d.o.o., Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb.

9. POVRAT ZAJMA I DOSPIJEĆE

9.1. Rok za povrat zajma započinje danom kada je Iznos zajma Klijentu isplaćen. U svrhu razjašnjenja, to će značiti onaj dan kada je WEB GENIUS banci izdala nalog za isplatu Iznosa zajma. Rok za povrat zajma traje 30 dana. Ako povrat zajma dospijeva na dan kada banke u Republici Hrvatskoj ne rade, tada će se datumom dospijeća smatrati prvi sljedeći radni dan.

9.2. Klijent ima pravo izvršiti povrat zajma prije dospijeća bez penala odnosno bez snošenja bilo kakvih dodatnih troškova. Bez obzira na prijevremeni povrat zajma, Naknada neće biti ukinuta niti umanjena, niti će Klijent imati pravo na povrat bilo kojeg dijela Naknade.

9.3. Prilikom povrata zajma, Klijent je dužan na uplatnici naznačiti poziv na broj koji se nalazi na računu. Ako WEB GENIUS zaprimi uplatu koju nije u mogućnosti identificirati, takva uplata se neće smatrati izvršenom dokle god WEB GENIUS ne uspije identificirati uplatitelja. Klijent će u takvom slučaju snositi obvezu plaćanja zateznih kamata sve dok uplata ne bude identificirana.

9.4. Sve uplate Klijenta smatrat će se izvršenima kada uplaćeni iznos bude vidljiv na WEB GENIUS žiro račun (IBAN) naveden u članku 7.5, ili bilo kojem drugom WEB GENIUS-ovom žiro računu kojeg WEB GENIUS Klijentu naznači na računu, uz uvjet da je uz uplatu vezan poziv na broj kako je navedeno u članku 9.3. Općih uvjeta.

9.5. Nakon što Klijent izvrši povrat zajma, WEB GENIUS zadržava pravo slati Klijentu SMS i e-mail poruke (na trošak WEB GENIUS-a) s ponudama za nove zajmove, sve dok Klijent izričito ne obavijesti WEB GENIUS da više ne želi primati SMS i e-mail poruke s ponudama za nove zajmove.

10. PRAVO NA RASKID UGOVORA O ZAJMU

10.1. Klijent ima pravo na jednostrani raskid Ugovora o zajmu bez dužnosti navođenja razloga za raskid, u trajanju od 14 (četrnaest) radnih dana od dana sklapanja Ugovora o zajmu. Obavijest o raskidu će se smatrati pravovremenom ako je predana poštanskom uredu prije isteka četrnaestog radnog dana od dana sklapanja Ugovora o zajmu.

10.2. Klijent nema pravo na jednostrani raskid Ugovora o zajmu onog trenutka kad WEB GENIUS izvrši uplatu Iznosa zajma na Klijentov tekući račun.

10.3. Pravni učinci raskida Ugovora o zajmu prema WEB GENIUS-u nastupit će u trenutku kada WEB GENIUS zaprimi obavijest o raskidu.

10.4. U slučaju kada Klijent ne ispuni svoje obveze iz Općih uvjeta koje je prihvatio, osobito obveze dokazivanja svog identiteta i točnosti dostavljenih podataka, obveze dostave isprava predviđenih Općim uvjetima ili obveze davanja sredstva osiguranja za isplatu zajma u skladu s člankom 10. Općih uvjeta u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana sklapanja Ugovora o zajmu, Ugovor o zajmu će se automatski raskinuti bez ikakve obveze WEB GENIUS-a da Klijentu pošalje izjavu o raskidu ili obavijest o automatskom raskidu u bilo kojem obliku.

10.5. U slučaju da WEB GENIUS raskine Ugovor o zajmu prije isplate iznosa zajma, raskidom Ugovora o zajmu automatski se raskidaju i Ugovor o jamstvu ili Jamstvo/Guarantee, ovisno o tome koji je oblik osiguranja izabrao Klijent.

11. ZATEZNE KAMATE I OTKAZ UGOVORA ZBOG ZAKAŠNJENJA

11.1. U slučaju da Klijent ne izvrši povrat Iznosa zajma u roku predviđenim Ugovorom o zajmu, Klijent će biti dužan WEB GENIUS-u platiti zakonske zatezne kamate po stopi važećoj na dan pada u zakašnjenje, i to od dana dospijeća pa do dana kada WEB GENIUS primi cjelokupan Iznosa zajma i Naknadu.

11.2. U slučaju da Klijent WEB GENIUS-u na osnovi Ugovora o zajmu u isto vrijeme duguje više od jednog jedinstvenog iznosa, svaka djelomična uplata od strane Klijenta primjenjivat će se na isplatu cjelokupne obveze prema sljedećem redoslijedu:

 1. zakonske zatezne kamate,
 2. troškovi javnog bilježnika,
 3. troškovi odvjetnika,
 4. Naknada
 5. Iznos zajma

12. JAMSTVA, OGRADE I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI

12.1. WEB GENIUS izričito pridržava isključivo pravo odbijanja Zahtjeva za odobrenje zajma u bilo koje doba (prije sklapanja Ugovora o zajmu), te nije dužan Klijentu pružiti razlog odbijanja. U slučaju da WEB GENIUS odbije Zahtjev za odobrenje zajma, Klijent koji je Zahtjev za odobrenje zajma podnio neće imati pravo potraživati bilo kakve troškove koje je učinio do trenutka odbijanja (uključujući, ali ne i ograničeno, na troškove SMS poruka, troškove interneta i slično).

12.2. Ako WEB GENIUS odbije Zahtjev za odobrenje zajma na temelju podataka iz dostupnog kreditnog registra, WEB GENIUS je dužna, bez odgode i na vlastiti trošak, obavijestiti Klijenta o tim podacima i pojedinostima kreditnog registra iz kojeg su pribavljeni podaci.

12.3. Klijent će biti odgovoran za snošenje bilo kakvih troškova i/ili gubitaka koji su WEB GENIUS-u nastali kao posljedica dostave neistinitih ili netočnih podataka od strane Klijenta, ili kao posljedica bilo kakvog kršenja Ugovora o zajmu odnosno ovih Općih uvjeta od strane Klijenta. U slučaju kada Klijent radi osiguranja zajma dovede Jamca, ovo se pravilo na odgovarajući način primjenjuje i na Jamca, koji dostavi neistinite ili netočne podatke.

12.4. WEB GENIUS neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koje Klijent pretrpi, a koji nastanu kao posljedica prekida, sloma ili bilo kakve tehničke greške na komunikacijskoj mreži koju Klijent koristi pri komunikaciji s WEB GENIUS-om, koja rezultira zakašnjelim slanjem ili gubitkom e-maila ili SMS poruke.

12.5. Klijent se obvezuje čuvati svoje korisničko ime i Zaporku, te se obvezuje da ih neće dati na uvid odnosno omogućiti pristup bilo kojoj trećoj osobi. WEB GENIUS neće snositi odgovornost za bilo kakve zloupotrebe ili gubitke koji nastanu kao rezultat nepoštivanja ove obveze.

13. PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

13.1. Voditelj obrade je WEB GENIUS koji je sastavio ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazao svoju predanost zaštiti podataka i kako bi informirao pojedince o načinu skupljanja i dijeljenja informacija vezanih uz registrirane korisnike stranice www.brzizajam.com.

13.2. WEB GENIUS je imenovao svog službenika za zaštitu osobnih podataka, a njegovi kontakt podaci su admin@brzizajam.com.

13.3. Kao preduvjet za registraciju Klijeta (neovisno o tome hoće li koristiti usluge društva WEB GENIUS) prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • OIB,
 • ime,
 • prezime,
 • broj osobne iskaznice ili JMBG,
 • adresu stalnog prebivališta (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj),
 • broj tekućeg računa (IBAN),
 • e-mail adresa,
 • broj mobitela

13.4. Kao preduvjet za traženje i odobravanje korištenja brzizajam.com usluga prikupljaju se dodatni podaci:

 • promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca,
 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN-om

13.5. Prikupljeni osobni podaci koriste se za obradu zahtjeva Klijenta za korištenje brzizajam.com usluga.

13.6. Prikupljeni osobni podaci pohranjeni su u bazu podataka kako bi bili olakšani ponovni pristup web stranici i korištenje usluga društva WEB GENIUS.

13.7. Urednim ispunjenjem obaveza nastalih korištenjem brzizajam.com usluga Klijentove osobne podatke društvo WEB GENIUS neće davati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim subjektima.

13.8. U slučaju neispunjenja obaveza vezanih uz korištenje brzizajam.com usluga Klijentove osobne podatke društvo WEB GENIUS dostaviti će tvrtki za naplatu potraživanja, odvjetniku i javnom bilježniku s kojima u trenutku pokretanja procesa naplate nepodmirenih dugova ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji.

13.9. Klijent može svoje podatke, koristeći svoje korisničko ime i lozinku, provjeriti na web stranicama društva WEB GENIUS te zatražiti kopiju osobnih podataka koje je društvo WEB GENIUS prikupilo od Klijenta.

13.10. Klijent može zatražiti da mu se dostavi kopija njegovih osobnih podataka (svih ili samo nekih) putem svoje registrirane e-mail adrese na info@brzizajam.com. Podaci će u elektroničkom formatu biti vraćenu na Klijentovu registriranu e-mail adresu.

13.11. Klijent može zatražiti ispravak netočnih podataka putem svoje registrirane e-mail adrese na info@brzizajam.com. O učinjenoj izmjeni Klijent će dobiti informaciju na svoj registrirani e-mail.

13.12. Klijent ima pravo na brisanje ("pravo na zaborav") u skladu sa člankom 6. i člankom 17. Uredbe koje može zatražiti putem svoje registrirane e-mail adrese na info@brzizajam.com.

13.13. Web stranica društva WEB GENIUS koristi kolačiće u cilju praćenja broja posjetitelja i utjecaj marketinških kampanja na broj posjetitelja bez prikupljanja osobnih podataka. Detaljne informacije o kolačićima i o tome koje informacije tim putem prikupljamo možete saznati ovdje.

13.14. Web stranica društva WEB GENIUS koristi link na druge web stranice. Politika privatnosti s web stranica društva WEB GENIUS ne odnosi se na te druge web stranice te Klijent treba pročitati njihovu politiku privatnosti.

13.15. Zbog zaštite osobnih podataka koje od Klijenta prikuplja društvo WEB GENIUS koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđuje i testira sigurnosnu tehnologiju.

13.16. WEB GENIUS ograničava pristup Klijentovim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge. Educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka, čuvanju privatnosti i zaštiti Klijentovih podataka te predviđa primjerene disciplinske postupke kako bi se osiguralo odgovorno ponašanje zaposlenika u pogledu privatnosti.

13.17. Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima tvrtke partnera (DHH d.o.o., Dalmatinova 4, 52100 Pula). Pohranjene podatke društvo WEB GENIUS neće prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

13.18. Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem usluga. U slučaju povrede prikupljenih osobnih podataka društvo WEB GENIUS će Klijenta i nadležno nadzorno tijelo o tome obavijestiti u roku od 72 sata informirajući Klijenta pri tome o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, može bitnom utjecaju na usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Ako takav način informiranja bude iziskivao nerazmjeran napor obavijestiti ćemo Klijente putem sredstava javnog obavješćivanja.

13.19. Politika privatnosti ažurirana je dana 25.05.2018 i od tada nije mijenjana. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene vezane uz politiku privatnosti nova verzija biti će objavljena na web stranici društva WEB GENIUS, a Klijenti će dobiti informaciju i na registrirani e-mail

13.20. Klijent može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade svojih osobnih podataka od strane društva WEB GENIUS. U Republici Hrvatskoj pritužbu Klijent može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

13.21. Klijent ima pravo postaviti bilo kakvo pitanje u vezi politike privatnosti društva WEB GENIUS putem svoje registrirane e-mail adrese na admin@brzizajam.com ili poslati dopis na adresu WEB GENIUS d.o.o., Suhaja 75, Suhaja, 43240 Čazma

14. OSTALE ODREDBE

14.1. Klijent se obvezuje bez odgode obavještavati WEB GENIUS o bilo kakvim promjenama osobnih podataka navedenih u Zahtjevu za odobrenje zajma, te se obvezuje to činiti do potpunog ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz Ugovora o zajmu.

14.2. Klijent nema pravo prenijeti svoja prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o zajmu na treću osobu.

14.3. WEB GENIUS ima pravo prenijeti svoja prava koja proizlaze iz Ugovora o zajmu na treću osobu u bilo koje doba, bez potrebe za pristankom Klijenta.

14.4. WEB GENIUS zadržava pravo izmjene Općih uvjeta u bilo koje doba. Novi Opći uvjeti će se, međutim, primjenjivati samo na Ugovore o zajmu sklopljene nakon usvajanja i objave izmijenjenih Općih uvjeta, te pod uvjetom da Klijent izričito odobri i prihvati te Opće uvjete, a u skladu s člankom 5. Općih uvjeta.

14.5. Ako bilo koja odredba Općih uvjeta ili njen dio bude proglašen nevažećim, takvo utvrđenje neće utjecati na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta.

14.6. Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom jeziku. Sve obavijesti koje stranke jedna drugoj šalju u pogledu Ugovora o zajmu i Općih uvjeta moraju biti u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te upućene e-mailom na adrese koje su stranke naznačile. Sve obavijesti će se smatrati dostavljenima protekom 5 (pet) kalendarskih dana od dana kada su poslane.

14.7. Opomene Klijentu o kašnjenju s ispunjenjem obveze povrata Iznosa zajma bit će poslane e-mailom.

15. MJERODAVNO PRAVO I POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA

15.1. Prava i obveze WEB GENIUSa i Klijenta, koja proizlaze iz Ugovora o zajmu i Općih uvjeta, uređena su pravnim propisima Republike Hrvatske.

15.2. Stranke suglasno izjavljuju da će bilo kakve sporove koji proizađu iz Ugovora o zajmu pokušati riješiti mirnim putem.

15.3. Ako se stranke ne uspiju sporazumjeti, za sve sporove koji proizađu iz Ugovora o zajmu ili su za njega vezani, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1. Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, te će u svako doba biti dostupni na Internetskoj stranici www.brzizajam.com/uvjeti.

16.2. WEB GENIUS će objaviti i učiniti dostupnima sve izmjene, dopune i dodatke Općim uvjetima u skladu s pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

16.3. Opći uvjeti stupaju na snagu 01.11.2021.

Zagreb, 01.01.2023.

WEB GENIUS d.o.o.

OPĆI UVJETI JAMSTVA/GUARANTEE

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovi Opći uvjeti Jamstva/Guarantee (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") predstavljaju sastavni dio svakog jamstva, koji se primjenjuju na jamstvo koje tvrtka GUARANTEE REVOLUTION d.o.o. (u daljnjem tekstu: "GUARANTEE REVOLUTION"), u svojstvu davatelja jamstva za zajam, daje Zajmoprimcu, a u skladu s ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti primjenjuju se u onom obliku i sadržaju kako objavi GUARANTEE REVOLUTION u trenutku sklapanja jamstva. Opći uvjeti svojim odredbama, kako u cijelosti tako i pojedinačno, uređuju prava i obveze stranaka kako je gore određeno. Smatra se da je Zajmoprimac u svakom trenutku upoznat s Općim uvjetima, a pravo uvida u njih mu je u svako doba omogućeno putem GUARANTEE REVOLUTION internetske stranice koja se trenutno nalazi na internetskoj adresi www.brzizajam.com/uvjeti gdje ih Zajmoprimac u svako doba može ispisati i/ili zahtijevati od GUARANTEE REVOLUTION-a da mu pošalje pisanu kopiju Općih uvjeta na kućnu adresu.

1.2. U onoj mjeri u kojoj odnosi između stranaka nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili pojedinačnim Jamstvo/Guaranteem sklopljenim između stranaka, na prava i obveze Ugovornih stranaka primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15), Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15) sa naglaskom na odredbe koje uređuju ugovore o uslugama sklopljenim sredstvima daljinske komunikacije.

2. DEFINICIJE

Davatelj jamstva: GUARANTEE REVOLUTION je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-21/37920-2, MBS: 081389588, OIB: 53801157606.

Zajmodavac: WEB GENIUS d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Savska cesta 32, 10000 Zagreb, osnovano je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Zg/Tt-21/4893-2, MBS: 081352107, OIB: 46222792659.

Zajmoprimac: pojedinac koji sklapa Ugovor o zajmu sa Zajmodavcem

Ugovor o zajmu: ugovor sklopljen između Zajmoprimca i Zajmodavca na koji se primjenjuju Opći uvjeti Ugovora o zajmu

Jamstvo/Guarantee: ugovor sklopljen između Davatelja jamstva i Zajmoprimca sukladno pripadajućim Općim uvjetima koji se primjenjuju na jamstvo koju Davatelj jamstva daje Zajmoprimcu;

Opći uvjeti: Jamstvo/Guarantee sklopljeno na daljinu između GUARANTEE REVOLUTION-a i Zajmoprimca na način kako je to određeno ovim Općim uvjetima, a sa sadržajem propisanim Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15) i Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15).

Ugovorne strane: Davatelj jamstva, Zajmodavac i Zajmoprimac

Internetska stranica: www.guarantee.hr ili bilo koja druga internetska stranica Davatelja jamstva za svoje klijente.

Uredba: UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.

3. ZAJAM I JAMSTVO

3.1. Zajmodavac je sa Zajmoprimcem sklopio Ugovor o zajmu. Zajmoprimac nije iskoristio mogućnost da ponudi jamca/solidarnog dužnika za izvršenje obveza koje proizlaze iz Ugovora o zajmu. Zajmoprimac izričito želi koristiti Jamstvo/Guarantee sukladno ovim Općim uvjetima.

4. UVJETI JAMSTVA

4.1. Davatelj jamstva jamči da će izvršiti sve obveze iz Ugovora o zajmu između Zajmoprimca i Zajmodavca što dovodi do solidarne odgovornosti Zajmoprimca i Davatelja jamstva za izvršenje obveza prema Zajmodavcu koje proizlaze iz Ugovora o zajmu

4.2. Zajmoprimac se obvezuje platiti Davatelju jamstva naknadu s osnova usluge davanja jamstva u iznosu zavisnom od iznosa odobrenog zajma. Visina naknade usluge jamstva vidljiva je u tablici - Dodatku 1 ovih Općih uvjeta. Cijene usluge Davatelja jamstva u navedenoj tablici uključuju PDV.

4.3. Jamstvo/Guarantee se sklapa u trenutku kada Zajmoprimac zatraži osiguranje zajma putem Internetske stranice, a Davatelj jamstva odobri te sklopljeni Ugovor o jamstvu sa Zajmodavcem dostavlja putem registrirane email adrese Zajmoprimcu.

5. OTKAZ, ZATEZNE KAMATE I DRUGI TROŠKOVI U SLUČAJU ZAKAŠNJELOG PLAĆANJA

5.1. Svaki iznos koji se duguje Davatelju jamstva sukladno ili u vezi s Jamstvo/Guaranteem koji Zajmoprimac nije (u cijelosti) platio na ugovoreni dan dospijeća, uvećat će se za zatezne kamate istovjetne važećoj stopi zakonskih zateznih kamata. Ove zatezne kamate dospijevaju od dana dospijeća do dana plaćanja u cijelosti.

6. ODGOVORNOST

6.1. Zajmoprimac se obvezuje na prvi zahtjev obeštetiti i osloboditi odgovornosti Davatelja jamstva za svu štetu i troškove (uključujući troškove naplate duga, pravnu pomoć i pravne naknade i izdatke) koji mu mogu nastati.

6.2. Davatelj jamstva nije odgovaran za bilo koju manjkavost u izvršenju svojih obveza po ovim Općim uvjetima ako, i u mjeri u kojoj neispunjenje proizlazi iz okolnosti izvan kontrole Davatelja jamstva, kao na primjer, no ne ograničavajući se na štrajkove, poremećaje u opskrbi energijom, ograničenja u mjerodavnim zakonima i pravilima, mjere nacionalnog, stranog ili međunarodnog tijela, nezakonitosti, pobunu, sabotažu, međunarodne sukobe, nasilničke ili oružane akcije, rat, prirodne katastrofe i druge prirodne pojave.

7.MJERODAVNO PRAVO I SPOROVI

7.1. Za Jamstvo/Guarantee mjerodavno je hrvatsko pravo.

7.2. U slučaju spora u vezi Jamstva/Guarantee, Ugovorne strane će prvo započeti pregovore kako bi utvrdile je li moguće postići mirno rješenje spora. Ako pregovori ne dovedu do zadovoljavajućeg rješenja za sve Ugovorne strane, određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

8. RAZNO

8.1. Jezik na kojem je sklopljen Ugovor o zajmu predstavlja jezik sporazumijevanja tijekom trajanja ugovornih odnosa među Ugovornim stranama.

8.2. Sve dok Zajmoprimac u cijelosti ne ispuni svoje obveze po Jamstvu/Guarantee, dužan je bez odlaganja obavještavati Davatelja jamstva o svakoj promjeni podataka koje mu je dostavio.

8.3. Davatelj jamstva može u svako doba prenijeti svoja prava po Jamstvu/Guarantee na treću stranu bez odobrenja ili suradnje Zajmoprimca.

8.4. Postojanje i iznos dugovanja Zajmoprimca prema Davatelju jamstva dokazuje se izvatkom koji potpiše Davatelj jamstva iz svoje administracije, osim ako Zajmoprimac ne pridonese dokaz o suprotnom.

8.5. Davatelj jamstva smije koristiti zaprimljene elektroničke osobne podatke Zajmoprimca za potrebe obavještavanja kako bi olakšao ostvarenje budućih sporazuma (direktni marketing), osim ako se Zajmoprimac tome protivi. Takvo protivljenje može se izraziti nenaplatno na putem elektroničke pošte poslane na info@guarantee.hr.

8.6. Nevaljanost bilo koje odredbe Jamstva/Guarantee ne utječe na valjanost ostalih odredbi. U tom će slučaju Ugovorne strane poduzeti mjere da takvu odredbu zamijene gospodarski istovrsnom odredbom.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. Zajmoprimac izričito dopušta Davatelju jamstva da koristi i obrađuje osobne podatke Zajmoprimca za sljedeće svrhe:

 • za provjeru istovjetnosti Zajmoprimca;
 • za obradu Jamstva/Guarantee ;
 • za pružanje i obračunavanje usluga Davatelja jamstva;
 • za obavještavanje radi olakšanja ostvarenja budućih sporazuma, sukladno članku 8.5.

9.2. Davatelj jamstva može angažirati i vanjske partnere za traženje, obradu i evidentiranje podataka koje je dao Zajmoprimac. Obrada tih podataka vršit će se sukladno odredbama propisa Republike Hrvatske o zaštiti privatnosti u odnosu na obradu osobnih podataka. Davatelj jamstva posreduje kao kontrolor.

9.3. Ako dolje nije drugačije naznačeno, Davatelj jamstva će čuvati kao povjerljive sve podatke koje zaprimi od Zajmoprimca i neće ih otkrivati ili ih na drugi način učiniti dostupnim trećim osobama bez prethodne pisane suglasnosti Zajmoprimca.

9.4. Bez obzira na odredbe iz članka 9.3., u sljedećim slučajevima Davatelj jamstva smije otkriti odnosno učiniti dostupnim trećim osobama prije navedene podatke o Zajmoprimcu:

 1. u slučaju otkrivanja podatka sukladno sudskom nalogu, zakonu ili propisu;
 2. agencijama za naplatu dugovanja koje angažira Davatelj jamstva u slučajevima i za svrhe navedene u ovim Općim uvjetima;
 3. pravnim osobama povezanim s Davateljem jamstva. Zajmoprimac može zatražiti Davatelja garancije da mu dostavi kopiju popisa slanjem elektroničke pošte na info@guarantee.hr

U mjeri u kojoj je temeljem zakona potrebna suglasnost Zajmoprimca na otkrivanje podataka navedenih pod 9.4.b) ili 9.4.c) odnosno da se navedeni podaci učine dostupnima trećim osobama, smatra se da je Zajmoprimac dao tu suglasnost sklapanjem Jamstvo/Guarantee i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta.

9.5. Kolačići se koriste na Internetskoj stranici, a pohranjuje ih pretraživač internetskog korisnika. Kolačići se koriste pri postupku prijave kako bi se pohranile informacije o prijavi za Jamstvo/Guarantee kao i da se olakša praćenje posjeta Internetskoj stranici. Pretraživač se može prilagoditi na način da se spriječi da korisnik prima kolačiće tijekom posjeta Internetskoj stranici. No, u tom se slučaju ne može jamčiti da će sve aplikacije Internetske stranice biti dostupne korisniku u potpunosti.

9.6. Zajmoprimac može pristupiti svojim podacima koje obrađuje Davatelj jamstva, i ako je potrebno, može ih izmijeniti ili ishoditi njihovo uklanjanje slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte na info@guarantee.hr. Druga moguća pitanja o politici zaštite osobnih podataka Davatelja jamstva mogu se postaviti putem iste adrese elektroničke pošte. Davatelj jamstva će svaki zahtjev obraditi što je prije moguće.

9.7. Ako se Davatelj jamstva ili jedan ili više njegovih poddijelova ili imovina prenese na treću osobu, podaci o Zajmoprimcu će se prenijeti na odgovarajući način.

10. PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

10.1. Voditelj obrade je GUARANTEE REVOLUTION koji je sastavio ovu izjavu o privatnosti kako bi pokazao svoju predanost zaštiti podataka i kako bi informirao pojedince o načinu skupljanja i dijeljenja informacija vezanih uz registrirane korisnike Jamstva/Guarantee.

10.2. GUARANTEE REVOLUTION je imenovao svog službenika za zaštitu osobnih podataka, a njegovi kontakt podaci su admin@guarantee.hr.

10.3. Kao preduvjet za registraciju Klijeta (neovisno o tome hoće li koristiti usluge društva GUARANTEE REVOLUTION) prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

 • OIB,
 • ime,
 • prezime,
 • broj osobne iskaznice ili JMBG,
 • adresu stalnog prebivališta (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj),
 • broj tekućeg računa (IBAN),
 • e-mail adresa,
 • broj mobitela

10.4. Kao preduvjet za traženje i odobravanje korištenja Jamstva/Guarantee prikupljaju se dodatni podaci:

 • promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca,
 • kopija osobne iskaznice,
 • kopija kartice tekućeg računa s vidljivim IBAN-om

10.5. Prikupljeni osobni podaci koriste se za obradu zahtjeva Klijenta za korištenje Jamstva/Guarantee.

10.6. Prikupljeni osobni podaci pohranjeni su u bazu podataka kako bi bili olakšani ponovni pristup web stranici i korištenje usluga.

10.7. Urednim ispunjenjem obaveza nastalih korištenjem Jamstva/Guarantee Klijentove osobne podatke društvo GUARANTEE REVOLUTION neće davati na korištenje drugim pravnim ili fizičkim subjektima.

10.8. U slučaju neispunjenja obaveza vezanih uz korištenje Jamstva/Guarantee Klijentove osobne podatke društvo GUARANTEE REVOLUTION dostaviti će tvrtki za naplatu potraživanja, odvjetniku i javnom bilježniku s kojima u trenutku pokretanja procesa naplate nepodmirenih dugova ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji.

10.9. Klijent može zatražiti da mu se dostavi kopija njegovih osobnih podataka (svih ili samo nekih) putem svoje registrirane e-mail adrese na info@guarantee.hr. Podaci će u elektroničkom formatu biti vraćenu na Klijentovu registriranu e-mail adresu.

10.10. Klijent može zatražiti ispravak netočnih podataka putem svoje registrirane e-mail adrese na info@guarantee.hr. O učinjenoj izmjeni Klijent će dobiti informaciju na svoj registrirani e-mail.

10.11. Klijent ima pravo na brisanje ("pravo na zaborav") u skladu sa člankom 6. i člankom 17. Uredbe koje može zatražiti putem svoje registrirane e-mail adrese na info@guarantee.hr.

10.12. Web stranica društva GUARANTEE REVOLUTION koristi kolačiće u cilju praćenja broja posjetitelja i utjecaj marketinških kampanja na broj posjetitelja bez prikupljanja osobnih podataka. Detaljne informacije o kolačićima i o tome koje informacije tim putem prikupljamo možete saznati ovdje.

10.13. Web stranica društva GUARANTEE REVOLUTION koristi link na druge web stranice. Politika privatnosti s web stranica društva GUARANTEE REVOLUTION ne odnosi se na te druge web stranice te Klijent treba pročitati njihovu politiku privatnosti.

10.14. Zbog zaštite osobnih podataka koje od Klijenta prikuplja društvo GUARANTEE REVOLUTION koristi fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđuje i testira sigurnosnu tehnologiju.

10.15. GUARANTEE REVOLUTION ograničava pristup Klijentovim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili neke koristi ili usluge. Educira zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka, čuvanju privatnosti i zaštiti Klijentovih podataka te predviđa primjerene disciplinske postupke kako bi se osiguralo odgovorno ponašanje zaposlenika u pogledu privatnosti.

10.16. Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima tvrtke partnera(DHH d.o.o., Dalmatinova 4, 52100 Pula). Pohranjene podatke društvo GUARANTEE REVOLUTION neće prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

10.17. Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem usluga. U slučaju povrede prikupljenih osobnih podataka društvo GUARANTEE REVOLUTION će Klijenta i nadležno nadzorno tijelo o tome obavijestiti u roku od 72 sata informirajući Klijenta pri tome o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, može bitnom utjecaju na usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince. Ako takav način informiranja bude iziskivao nerazmjeran napor obavijestiti ćemo Klijente putem sredstava javnog obavješćivanja.

10.18. Politika privatnosti ažurirana je dana 25.05.2018 i od tada nije mijenjana. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene vezane uz politiku privatnosti nova verzija biti će objavljena na web stranici društva GUARANTEE REVOLUTION, a Klijenti će dobiti informaciju i na registrirani e-mail

10.19. Klijent može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi skupljanja i obrade svojih osobnih podataka od strane društva GUARANTEE REVOLUTION. U Republici Hrvatskoj pritužbu Klijent može podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP)

10.20. Klijent ima pravo postaviti bilo kakvo pitanje u vezi politike privatnosti društva GUARANTEE REVOLUTION putem svoje registrirane e-mail adrese na admin@guarantee.hr ili poslati dopis na adresu GUARANTEE REVOLUTION d.o.o., Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb

11. OBAVIJESTI

11.1. Svaka obavijest ili druga objava na temelju ili u vezi s Jamstvo/Guaranteem mora uslijediti pisanim putem na istom jeziku koji se koristio za ispunjavanje prijave za Jamstvo/Guarantee i mora se poslati putem elektroničke pošte na zadnje e-mail adrese koje su razmijenjene između Ugovornih strana.

11.2. Pisma obavijesti u slučaju zakašnjele otplate Zajmoprimca bilo kojeg dospjelog iznosa po Jamstvu/Guarantee mogu se poslati običnom poštom, elektroničkom poštom ili SMS porukom.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, te će u svako doba biti dostupni na Internetskoj stranici www.guarantee.hr/opci-uvjeti. GUARANTEE REVOLUTION će objaviti i učiniti dostupnima sve izmjene, dopune i dodatke Općim uvjetima u skladu s pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske

12.2. GUARANTEE REVOLUTION će objaviti i učiniti dostupnima sve izmjene, dopune i dodatke Općim uvjetima u skladu s pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

12.3. Opći uvjeti stupaju na snagu 01.01.2023.

Zagreb, 01.01.2023.

DODATAK 1

Tablica s cijenama za usluge Davatelja Jamstva

IZNOS ZAJMA CIJENA JAMSTVA/GUARANTEE PAKET JAMSTVA/GUARANTEE TRAJANJE JAMSTVA/GUARANTEE
100,00 € 25,00 € JAMSTVO 100 30 dana
200,00 € 50,00 € JAMSTVO 200 30 dana
300,00 € 75,00 € JAMSTVO 300 30 dana
400,00 € 100,00 € JAMSTVO 400 30 dana
500,00 € 125,00 € JAMSTVO 500 30 dana
600,00 € 150,00 € JAMSTVO 600 30 dana

Brzizajam u
3 koraka