Brzizajam.com blog

Kada nastupaju zastare računa

Autor: brzizajam.com
Datum: 05.03.2018

Zastara duga za mobitel

Zastara je pravni institut utvrđen Zakonom o obveznim odnosima. Zastarom prestaje vjerovnikovo pravo da zahtjeva od dužnika ispunjenje neke obveze. Konkretno, to znači da po nastupanju zastare, vjerovnik više nema pravo putem suda ili ovršnog postupka zahtijevati od dužnika da podmiri svoj dug. S druge pak strane to znači da, ukoliko dužnik sam podmiri svoj dug, nema pravo zahtijevati da mu se podmireno vrati, iako je nastupila zastara. Rokovi zastare različiti su za određene vrste dugovanja te su također propisani zakonom.

Ukoliko ste propustili platiti vaš račun za mobilne usluge, a mobilni operater nije pokrenuo odgovarajući postupak za prisilnu naplatu, vaše dugovanje zastarijeva za godinu dana od dana dospijeća. To znači, ukoliko vam je na računu kao rok dospijeća naveden datum 10.5., tada zastara počinje teći prvi idući dan, tj. 11.5., a nastupa istekom posljednjeg dana roka zastare. Međutim, budite svjesni da svaka aktivnost koju je mobilni operater pokrenuo radi naplate svog potraživanja, prekida rok zastare te ona ponovno počinje teći. Vrijeme koje je proteklo prije prekida zastare, ne računa se u zakonom određeni rok za zastaru.

Zastara računa za vodu

U sveopćoj financijskoj krizi, razna trgovačka društva zavirila su u svoje registre dužnika te im na kućne adrese odaslali opomene pred ovrhu za davno zaboravljena dugovanja. S druge strane, upravo zbog te iste krize, i građani su zaineresirani za institut zastare te žele znati kada se na isti mogu pozvati. Zastara je pravo dužnika da nakon proteka određenog vremena uskrati ispunjenje svoje obveze prema vjerovniku. To ne znači da dužnik više nije dužan, već to znači da vjerovnik više ne može prisilno naplatiti svoju tražbinu.

Ukoliko ste primili opomenu pred ovrhu za davno neplaćeni račun za vodu od vaše lokalne vodooopskrbe, prije nego što ga platite, u strahu od ovrhe, morate znati sljedeće. Prema Zakonu obveznim odnosima, račun za isporučenu vodu zastarijeva u roku od godine dana. Rok zastare od godine dana počinje teći prvog idućeg dana od dana valute plaćanja navedene na računu. Međutim, ako primite opomenu za račun koji je stariji od godine dana, poduzeću koje vam je ispostavilo račun morate poslati prigovor u kojem se jasno pozivate na zastaru. Tek tom radnjom vaša obveza postaje neutuživa.

Zastara računa za telekomunikacije

Svakome se ponekad dogodi da zaboravi platiti račun za telekomunikacije. U tom nas slučaju najčešće teleoperateri zovu, upozoravaju na našu obvezu podmirenja dugovanja, a ukoliko ne podmirimo, slijedi isključenje i ovrha. Što kada nismo podmirili račun, a teleoperater nije poduzeo nikakve aktivnosti da naplati svoje potraživanje? Tada, nakon određenog vremena nastupa zastara.

Zastara je pravni institut čijim nastupanjem vjerovnik, zbog svog pasivnog držanja, više nema pravo zahtijevati od dužnika da plati svoj dug. Za različite vrste novčanih dugovanja postoje propisani rokovi zastare. Tako za novčana dugovanja koja dopjevaju mjesečno, što je slučaj s većinom režijskih troškova, pa tako i troškom telefonskog računa, rok zastare je godinu dana. Rok počinje treći prvog idućeg dana nakon proteka roka dospijeća plaćanja navedenog na računu. Naravno, svaka radnja od strane vjerovnika usmjerena ka naplati potraživanja, ali i svako priznanje postojanja duga od strane dužnika prekida zastaru te ona počinje teći iznova. Vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastaru.

Zastara računa za odvoz smeća

Usluge odvoza kućnog otpada pružaju u pravilu lokalna komunalna poduzeća. Za svoje usluge ispostavljaju račun jednom mjesečno, u pravilu, početkom mjeseca za protekli mjesec. U praksi se nerijetko znalo dogoditi da upravo takva poduzeća svojim korisnicima ispostave opomene pred ovrhu za neka stara dugovanja. U takvoj situaciji dobro je znati nešto više o institutu zastare.

Zastara je pravni institut koji predstavlja gubitak prava vjerovnika da svoje tražbine prisilno naplati. Rok zastare je vrijeme u kojem vjerovnik ima pravo svoje tražbine prema dužniku prisilno naplatiti. Protekom tog roka, ukoliko vjerovnik nije poduzeo nikakve radnje za prisilnu naplatu, nastupit će zastara. Zastara ne znači da dužnik više nije dužan, već da račun nije dužan platiti. Za račune koji se odnose na odvoz kućnog otpada rok zastare je jedna godina. Rok zastare počinje teći prvog idućeg dana nakon datuma dospijeća navedenog na računu.

Zastara ovrhe komunalne naknade

Jednogodišnji zastarni rok odnosi se na redovite mjesečne režijske troškove kao što su trošak električne i toplinske energije, plina, vode, telekomunikacijskih usluga i sl. Rokovi zastare za potraživanja na ime ovih troškova propisani su Zakonom o obveznim odnosima. No na komunalnu naknadu odnosi se Zakon o komunalnom gospodarstvu te je rok za zastaru nešto drugačiji.

Prije svega treba reći kako je komunalna naknada prihod jedinice lokalne samouprave.Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju komunalnih djelatnosti. Potraživanje na ime komunalne naknade zastarijeva za 3 godine. Rok od kojeg se počinje računati zastara je prvi idući dan od dana valute koji je naveden na računu. Zastara će nastupiti ukoliko u zastarnom roku vjerovnik ne poduzme nikakve aktivnosti u cilju naplate svog potraživanja. Ta je situacija u svakodnevnom životu manje vjerojatna, no nerijetko se znalo dogoditi da su jedinice lokalne samouprave ili poduzeća koja za njih prikupljaju naknadu, građanima ispostavljali opomene za neka stara dugovanja nadajući se neznanju građana o institutu zastare.

Brzizajam u
3 koraka